Tandvård

Här finns information som ska vara en hjälp för dig som verksamhetsutövare att minska den miljöpåverkan som en tandläkarmottagning kan ge upphov till och vilka lagkrav som finns.

Hantering av amalgamrester är viktig för att inte sprida kvicksilver till miljön. Foto: Fotograf Fredrik.
Hantering av amalgamrester är viktig för att inte sprida kvicksilver till miljön. Foto: Fotograf Fredrik.

Tandvård räknas som miljöfarlig verksamhet bland annat med tanke på risken för utsläpp av kvicksilver. Kvicksilver är en av de farligaste tungmetallerna och ett hot både mot miljön och mot hälsan. Kvicksilver bryts inte ned utan lagras i mark, vatten och organismer.

Numera är det förbjudet att använda amalgam som tandfyllnadsmaterial inom den vanliga tandvården. Det är dessutom helt förbjudet att använda amalgam till barn och ungdomar.

Egenkontroll, skötsel och rutiner

För att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön ska din verksamhet ha en så kallad egenkontroll. Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ska ha rutiner för att regelbundet:

 • Kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön.
 • Hur ni kan minska påverkan på miljön.

Här följer några exempel på rutiner som bör ingå egenkontrollen:

Amalgamavskiljare

Amalgamavskiljare ska finnas installerad vid alla behandlingsstolar och på den vask eller diskho som används för rengöring av amalgamkontaminerad utrustning.

Amalgamavskiljaren ska:

 • Vara godkänd enligt tysk norm, dansk testmetod eller EU standard ISO 11143.
 • Installeras och skötas enligt tillverkarens anvisningar.
 • Vara försedd med flödesbegränsare.
 • Tömmas/bytas enligt tillverkarens anvisningar, minst en gång per år. Innehållet ska hanteras som farligt avfall.
 • Ha instruktioner för drift- och skötsel som är välkända för er som arbetar med avskiljaren.
 • Rengöras med desinfektionsmedel enligt tillverkarens anvisningar. Rengöringen ska göras för att förhindra att amalgamavskiljarens funktion försämras.
 • Funktionskontrolleras regelbundet.

Om det finns bufferttank eller utjämningstank ska den inspekteras invändigt, tömmas och rengöras regelbundet. Följ tillverkarens rekommendationer. Innehållet ska hanteras som kvicksilverförorenat farligt avfall.

Vattenlås och avloppsledningar

 • Vattenlås på tvättställ i mottagningen och på patienttoaletten ska tömmas regelbundet. Innehållet ska hanteras som farligt avfall.
 • Avloppsrör på tandvårdsmottagningen ska vara märkta med varningsetikett för kvicksilver.
 • Varningsetiketter ska placeras på avloppsrör så att de är synliga för hantverkare. Detta gäller avloppsrör från tandläkarstol, tvättställ och diskbänk som kan tänkas innehålla kvicksilver.
 • Klistra varningsetiketter även på bufferttank, slangar och ledningar inne på kliniken. Klistra om möjligt även etiketter på avloppsledningar som finns i källaren.

Kemikaliehantering

 • Aktuella säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga för alla miljö- och/eller hälsofarliga produkter som hanteras på kliniken.
 • Farliga kemiska produkter som kan bytas ut mot mindre farliga produkter ska ersättas med dessa enligt produktvalsprincipen i 2 kap 4 § miljöbalken.
 • Kemiska produkter ska lagras och hanteras så att det inte finns risk för spridning till avloppet.
 • Förorenad utrustning som till exempel instrument, sugsil och slangar ska rengöras vid vask som är ansluten till amalgamavskiljare. Utrustningen måste vara helt ren från amalgam innan de diskas i maskin.

Journal

En journal ska vara tillgänglig på kliniken och kunna visas upp för miljö- och hälsoskyddsavdelningen vid tillsyn. I journalen ska det finnas information om:

1. Tömning och utbyte av amalgamavskiljare.

2. Tömning av vattenlås och bufferttank.

3. Uppkommen mängd och typ av farligt avfall.

4. Anlitad transportör och anläggningar som farligt avfall transporteras till.

 

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som har egenskaper som är farliga för hälsan och/eller miljön.

Tänk på att farligt avfall:

 • Inte får blandas med varandra eller med annat avfall.
 • Ska förvaras i täta emballage som inte påverkas av innehållet.
 • Ska hämtas av transportör med tillstånd från länsstyrelsen.
 • Ska lagras och hanteras så att det inte finns risk för spridning till avloppet.

Exempel på farligt avfall som kan uppkomma vid en tandvårdsmottagning:

Kvicksilverhaltigt avfall

 • Knådamalgam och kvicksilverspill.
 • Amalgammodeller.
 • Utdragna tänder med amalgamfyllningar.
 • Överblivna amalgamrester/alloy, använda amalgamdukar, tömda amalgamkapslar och kvicksilverflaskor.
 • Fasta rester och slam från behandlingsenhetens avloppssystem.
 • Bomulls- och cellstoffrullar med amalgamrester, cellstofftork, bomullspellets, servetter och dylikt som använts för avtorkning av amalgaminstrument med mera.
 • Slam, spolvatten, kasserade sugslangar och ledningar som innehåller amalgamrester.

Övrigt farligt avfall

Fixerings- och framkallningsvätska, kasserade röntgenbilder och röntgenfilm, kromhaltiga rengöringsmedel för rengöring av framkallningsmaskiner, blyfolie från röntgenfilm samt smittförande avfall. 

Om kvicksilver i avloppsrör

Kvicksilver kan lagras i avloppsrören. Det gör att det finns risk för utsläpp av kvicksilver både från tidigare och befintliga tandvårdskliniker. Ett exempel är en sanering som gjordes av avloppsrören i en fastighet med en tandvårdsklinik i Skåne. Tandvårdskliniken hade varit verksam sedan 1950-talet. Vid saneringen omhändertogs omkring 1,7 kg kvicksilver!

Utsläppen av kvicksilver har minskat, men de utsläpp som finns kvar är inte obetydliga. Ytterst få tandvårdskliniker har nollutsläpp av kvicksilver. Även kliniker som har haft amalgamavskiljare från start kan ha betydande mängder i stammarna. Avskiljarna fungerar inte alltid optimalt, installationen kan vara bristfällig eller så har man brustit i skötsel och desinfektion. Det innebär att man får utgå från att det finns kvicksilver i alla avloppsrör som varit anslutna till en tandläkarstol eller en diskbänk.

I avloppsreningsverken fastnar det mesta av kvicksilvret i slammet. Det påverkar miljön när slammet sedan återanvänds på olika sätt, exempelvis som gödning vid odling och markförbättring. Det kvicksilver som inte binds i slammet går i ut i våra vattendrag och påverkar miljön där.

Enligt miljöbalken har både den som idag driver en tandvårdsmottagning och tidigare verksamhetsutövare ansvar för avloppsrör som är förorenade med amalgam och kvicksilver. Även fastighetsägaren kan ha ett visst ansvar för de kvicksilverförorenade avloppsledningarna i huset.

Anmälan om sanering

När en tandvårdsverksamhet ska avvecklas eller underhållsarbete ska utföras ska en anmälan göras. Detta gäller till exempel stambyte eller spolning av avloppsledningar. En anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsavdelningen minst sex veckor innan åtgärd genomförs eller avveckling sker.

Anmälan ska bland annat innehålla:

 • En redovisning av saneringsförloppet.
 • Ett åtgärdsförslag om hur ni kommer att hantera de förorenade avloppsrören.

Bifoga ritningar och tekniska beskrivningar som visar:

 • Vad som ska saneras/spolas.
 • Vilka rör och annan utrustning som lämnas kvar respektive monteras bort.

Samtliga våningsplan som berörs i fastigheten ska tydligt redovisas, inklusive eventuellt källarplan fram till anslutningspunkten i gatan.  

Välj i första hand att byta ut avloppsrören och i andra hand att spola rören. Även efter en spolning kan det finnas kvar kvicksilver i rören. Detta måste du ta i beräkning vid ingrepp eller utbyte av kvarstående avloppsledningar. Om inte annat kan visas så ska kasserade avloppsrör hanteras som farligt avfall.

Det är viktigt att anlita ett företag som har kunskap om sanering och rätt teknik för att spola kvicksilverkontaminerade avloppsrör. Annars kan spolningen orsaka utsläpp till mark och vatten. Vid en sanering ska spolvatten och slam omhändertas som farligt avfall. Förslagsvis kontaktar ni det företag som normalt hämtar ert farliga avfall från kliniken. De kan ge er uppgifter om vilka ni kan anlita för saneringsarbetet.

Att inte göra en anmälan om en anmälningspliktig åtgärd är ett miljöbrott enligt miljöbalken och kan leda till åtal. Detta gäller åtgärder som innebär spolning, byte eller rivning av avloppsledningar inom eller utanför kliniken. Slam, spolvatten och kasserade rör ska omhändertas som farligt avfall.

Kristianstads kommun debiterar dig timavgift för att handlägga anmälningsärenden.

Regler om anmälningsplikten finns i 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.