Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. På den här sidan kan du läsa om vilka regler som gäller och hur du rapporterar om läckagekontroll med mera.

I köldmedier kan det finnas miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som har en verksamhet med köldmedieanläggning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Anmäl om du installerar en ny anläggning med köldmedier

Anmäl installationen till miljö- och hälsoskyddsnämnden i god tid innan installation. Detta gäller om du ska  installera eller konvertera en utrustning med en köldmediemängd på minst 14 ton CO2e. Blankett för anmälan hittar du hos certifierade kylföretag.

Vid nyinstallation välj utrustning med hänsyn till energieffektivitet, buller, köldmedietyp och mängd för att orsaka minsta möjliga miljöpåverkan. Idag finns möjlighet att köpa utrustning som innehåller miljövänligare köldmedium till exempel koldioxid.

Du som har en köldmedieanläggning ska:

 • Se till så  att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda intervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen rapportera till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen om ditt köldmedia senast den 31 mars varje år. 
 • Se till så  att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former.
 • Informera miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen om du installerar nya aggregat.

Läckagekontroll

För en anläggning som innehåller köldmedier, ska läcksökning göras av en certifierad kylkontrollant med jämna mellanrum. Det är köldmediegasens så kallade koldioxidekvivalent som avgör hur ofta läcksökningen ska göras. För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor). Om anläggningen har ett varningssystem för läckage förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla:

Läckagekontroll
Mängden koldioxidekvivalenterLäckagekontroll ska göras
5 -49 ton CO2e eller mer  1 gång per 12 månader
50-499 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader 

Ett enkelt sätt att få kontrollen utförd är att teckna ett avtal med ett certifierat kylserviceföretag.  Uppgifter om vilka företag som är certifierade kan man få från INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB), se länk nedan.

Tänk på att köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller. Det kan vara ett skäl till att byta till ett alternativ med lägre klimatpåverkan redan nu. Välj andra alternativ när det blir aktuellt att nyinstallera.

Årlig rapportering

Om du har en stationär anläggning med sammanlagt minst 14 ton CO2e köldmedium, ska du lämna in en årlig rapport. Den ska ha uppgifter om installerad mängd köldmedier och resultatet av läckagekontrollen. Årsrapporten ska lämnas in senast den 31 mars varje år. Skicka årsrapporten till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstads kommun, 291 80 Kristianstad. 

Om du inte skickar in rapporten eller om den kommer in för sent får du betala en så kallad miljösanktionsavgift.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.