Hygienverksamhet

Planerar du att öppna en piercingstudio? Eller börja tatuera? Eller har du tänkt börja med någon annan hygienisk verksamhet? I så fall finns det några saker som är viktiga att tänka på.

En del verksamheter med hygienisk behandling är anmälningspliktiga. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till miljö- och hälsoskyddsavdelningen innan du startar.

Exempel på verksamheter som är anmälningspliktiga:

  • tatuering
  • piercing
  • akupunktur
  • fotvård
  • rakkniv mot hud (barberare), håltagningspistol och andra typer av stickande/skärande verktyg, t ex i nagelsalonger

Kravet på anmälan gäller verksamheter där du använder stickande eller skärande verktyg. Helt enkelt verksamheter där det kan finnas risk för blodsmitta eller annan smitta.

Kontakta gärna oss på miljö- och hälsoskyddsavdelningen i ett tidigt skede när du planerar din verksamhet! Vi kan då komma med synpunkter och råd om utformning och inredning. Det blir oftast både enklare och mindre kostsamt att göra rätt från början än att åtgärda brister i efterhand. 

Förändringar efter 1 juli enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Verksamheter som blir anmälningspliktiga efter 1 juli 2021 är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användningen av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta.

Läs mer om förändringarna och vad de innebär för dig som verksamhetsutövare här.

Behöver du bygglov?

Kontakta bygglovsavdelningen för att höra om lokalen får användas för den här typen av verksamhet. Det kan krävas bygglov om användningen av fastigheten ändras. Bedömning görs då till exempel av tillgängligheten. Detta kan vara ett problem om man vill starta verksamhet i den egna bostaden, exempelvis i källaren.

Anmäl din verksamhet senast sex veckor före start

Anmälan ska skickas till oss minst sex veckor före startdatum. Syftet med anmälan är att vi så tidigt som möjligt ska känna till den nya verksamheten. Vi kan då avgöra om en lämplig lokal valts och ställa de krav som kan behövas när det gäller hälsoskydd. Kraven kan till exempel gälla ventilation och hygien.

Med din anmälan är det bra om du bifogar:

  • Planritning över lokalerna. Ritningen bör vara i lämplig skala ex. 1:50 eller 1:100. Skriv även ut de olika lokalernas användningsområde. Markera var handtvättställ, utslagsvaskar och behandlingsplatser finns på planritningen.
  • Uppgifter om lokalernas ventilation (hur stort luftflödet är, hur många personer är ventilationen dimensionerad för).
  • Protokoll från senast utförda OVK
  • Avloppslösning, om verksamheten befinner sig utanför det kommunala avloppsnätet.

Avgift

För handläggningen av din anmälan får du betala en avgift per  timme nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa.  

Vad händer när du skickat in din anmälan?

När du har skickat in din anmälan kontaktar vi dig för att gå igenom de uppgifter som du har lämnat. Vi bokar en tid för inspektion. Då stämmer vi av att verksamheten drivs på det sätt som du beskrivit i din anmälan. Du får sedan ett beslut där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet.

Egenkontroll

När du driver en verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken ska du själv kontrollera din verksamhet genom så kallad egenkontroll. Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. I egenkontrollen ska det bland annat finnas uppgifter om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter. Egenkontrollen ska vara skriftlig. Du ska kunna visa den när vi besöker dig för inspektion på din verksamhet.

Vad gäller för övriga hygieniska verksamheter?

Verksamheter som inte involverar behandlingar med stickande och skärande verktyg har inte anmälningsplikt till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Även om din verksamhet inte är anmälningspliktig, så omfattas den av kravet på egenkontroll.

Observera även att vissa verksamheterna omfattas av annan lagstiftning och kan behöva anmälas till annan myndighet. Det gäller exempelvis för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som ska anmälas till IVO. Se mer info Estetiska behandlingar | IVO.se

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.