Förskola, skola

I Kristianstad finns ett flertal olika fristående verksamheter. Start av fristående verksamhet ska i förväg godkännas av kommunen eller Skolinspektionen. Vi har ett insyns- och tillsynsansvar för fristående verksamheter.

Det finns fristående förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor i Kristianstad. Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg följer samma tillämpningsföreskrifter som de kommunala verksamheterna.

De fristående verksamheterna administrerar sin egen kö och avgiftshantering.

Starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

För att få ett godkännande och få bidrag ska du ansöka hos oss. Barn- och utbildningsnämnden godkänner och ger bidrag och har också beslutat om riktlinjer för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Starta fristående grundskola eller gymnasieskola

För att få ett godkännande att starta grundskola eller gymnasieskola ska du ansöka hos Skolinspektionen.

Tillsyn och insyn enligt skollagen

Enligt Skollagen är det den kommun där den fristående verksamheten bedrivs som har tillsynsansvar för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem samt rätt till insyn i fristående grundskolor och gymnasieskolor.

Tillsyn definieras som en självständig granskning av den verksamhet kommunen har godkänt (förskola eller fritidshem) eller förklarat ha rätt till bidrag (pedagogisk omsorg). Syftet är att kontrollera att den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och förordningar.

Insyn innebär att kommunen fortlöpande ska hålla sig informerad om hur den fristående verksamheten utvecklas. Kommunen får också genom insynen möjlighet att kontrollera att de bidrag som betalas ut används utifrån gällande anvisningar.

Ansvar för miljöfrågor

När du planerar att starta en fristående verksamhet ska du anmäla det till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Samma gäller vid utökade lokaler, flytt och ägarbyte. Anmälan ska göras oavsett om det är en fristående eller kommunal verksamhet. 

Det är ditt ansvar att se till att verksamheten följer reglerna om miljö- och hälsoskydd i miljöbalken. Syftet med din anmälan är att vi ska få möjlighet att bedöma om verksamheten och lokalerna är godtagbara.

Det här ska du anmäla

 • Start av ny förskola, skola eller fritidsverksamhet
 • Utökade lokaler i befintlig verksamhet
 • Flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler
 • Förändring i Ägar- och ledningskrets. Anmäl på blanketten som heter "Ägar- och ledningsprövning vid tillsyn av fristående verksamhet", som finns under relaterad information nedan.
 • Aktuella kontaktuppgifter. Uppdatera dessa via e-tjänsten "Meddela kontaktuppgifter för fristående verksamhet" som finns under relaterad information nedan.

För att få driva en förskola, skola eller fritidshem måste verksamheten följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen.

Egenkontroll - rutiner för att själv kontrollera din verksamhet

Alla som har verksamhet i lokaler för förskola och skola ska arbeta med egenkontroll enligt miljöbalken. Syftet är att se till att förskolebarn och skolelever inte utsätts för hälsorisker och att förebygga negativ miljöpåverkan. Det innebär att du ska ha rutiner och checklistor för bland annat:

 • Underhåll och städning av lokalerna
 • Hygien och smittskydd
 • Hantering av avfall och kemikalier
 • Ventilationskontroll

Det ska finnas en fastställd fördelning av ansvaret för de frågor som regleras av miljöbalken, dess föreskrifter och beslut meddelade med stöd av miljöbalken.

Risker

Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Exempel på risker är:

 • Barnsäkerhet i lokaler, utrustning och omgivning
 • Allergier
 • Problem i inomhusmiljön
 • Buller

Kemiska produkter

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter som hanteras i verksamheten och som kan innebära risker för hälsan eller miljön. För kemiska produkter som är märkta med farosymbol ska det även finnas säkerhetsdatablad.

Rutiner, ansvarsfördelning, riskvärdering, resultat av undersökningar med mera ska dokumenteras. I samband med tillsyn kan miljö- och hälsoskyddsavdelningen begära att få uppgifter och handlingar från egenkontrollen.

Tillsyn enligt miljöbalken

Vi kontrollerar att din verksamhet uppfyller miljöbalkens krav och att ni har rutiner för att förhindra risker för hälsa och miljö. För detta får du betala en årlig tillsynsavgift.

Regler enligt livsmedelslagstiftningen

Ska ni hantera livsmedel i någon form, till exempel tillaga eller servera mat, måste förskolan, fritidshemmet eller skolan dessutom vara registrerad som livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns och hur man gör för att producera säker mat.

Tillsyn enligt livsmedelslagen

Det är ditt ansvar att följa livsmedelslagens regler och servera säker mat till barnen och skoleleverna i din verksamhet. Vi gör tillsynsbesök och arbetar med livsmedelskontroll för att se till att du tar ditt ansvar. Livsmedelskontrollen ska enligt lagen finansieras med avgifter vilket innebär att du får betala en avgift för kontrollen.

Godkännande och bidrag

Riktlinjer för godkännande och bidrag kommer inom kort, under dokument.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.