Sanering av kemtvätt, Långebro

Kvarteret Färgaren 3 på Bomgatan i Kristianstad är sanerad. Fastigheten på Långebro har varit en av Skånes mest förorenade tomter. Under två år har ytlig jord fraktats bort. Sedan har marken värmts upp och 1500 kg giftiga klorerade lösningsmedel har förångats och tagits omhand till 99,9 procent.

Under saneringsarbetet hettades marken upp genom nedborrade värmeelement.
Under saneringsarbetet hettades marken upp genom nedborrade värmeelement.

Fastigheten där en av Sveriges äldsta kemtvättar legat är på cirka 2 500 kvadratmeter. Här bedrevs färgeri och kemtvätt med klorerade lösningsmedel från början av 1900-talet fram till 1980-talet.
Byggnaderna revs 2001. Fastigheten tillhör de mest förorenade i Skåne och har pekades 2001 ut som ett högt prioriterat saneringsprojekt. Anledningen var att föroreningarna hotade att spridas till en av Skandinaviens mest värdefulla grundvattenresurser som ligger 100 meter under marknivån.

Saneringen av området har kostat 54 miljoner kronor som kommunen fått i bidrag från Naturvårdsverket, via Länsstyrelsen i Skåne.

Saneringsarbete i flera steg

  • I ett första steg har omkring 6 000 kubikmeter ytligt förorenad jord forslats bort för slutlig omhändertagning i Hässleholm (Vankiva).
  • Den underliggande marken har värmebehandlats, 1500 kg perkloretylen har förångats, fångats i aktiva kolfilter och destruerats. Arbetet avslutades i april 2018.
  • I en omkrets av 200 meter runt området finns det fortfarande en del lösningsmedel kvar i grundvattnet. När huvudkällan inte längre tillför några gifter ska det kringliggande området läka sig själv. Lösningsmedlen som finns kvar ska antingen spädas ut, brytas ner eller bindas i marken. 
  • Mätningar och kontroller genomförs under flera år efter saneringen. Projektet beräknas vara avslutat år 2022.

Så här gick värmereningen till

Kristianstads kommuns projektledare Elin Remstam och Veolia Water Technologys projektledare Adis Dzafic  granskar Färgaren 3 före projektstart, tillsammans med Thomas Asmussen och Peter Baerens från Krüger.

Den termiska behandlingen innebar att jorden värmdes upp till 100 grader celsius genom värmerör som borrats över 20 meter ned i marken. När marken blev varm förångades de klorerade lösningsmedlen och samlades upp i aktiva kolfilter på markytan. Saneringen resulterade i bortforslingen av 1 500 kg perkloretylen, vilket renade marken till 99,9 procent. Färgaren 3 är en av de första platserna i Sverige där reningsmetoden använts. Arbetet med värmebehandlingen började i april 2017 och pågick under ett års tid.

Vad händer med tomten nu?

Alla återställningsarbeten på Färgaren 3 är klara i slutet av april, och då är tomten redo att bebyggas. Men först måste en plan för utveckling av hela området längs med Helge å, Vilans strandängar, tas fram. För att bygga på tomten krävs också en ny detaljplan. Därför dröjer det några år innan något kommer att byggas här.

Vanliga frågor

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.