Inventering av förorenad mark

Nu genomförs en inventering av förorenade områden och områden som misstänks vara förorenade i Kristianstads kommun.

Inventering av förorenad mark
Inventering av förorenad mark.

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen börjar inventeringen med ett frågeformulär som skickas ut till berörda fastighetsägare eller verksamheter. Frågeformuläret ingår i en nationell metod för inventering av förorenade områden (MIFO). Metoden är ett verktyg för att bedöma hur förorenat ett område är. Samt vilka risker föroreningen kan ha för människors hälsa och miljön.

Om metoden

Namnet MIFO-modellen är en förkortning för Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Metodiken har tagits fram av Naturvårdsverket. MIFO används för att bedöma ett förorenat eller misstänkt förorenat område. Samt vad det kan medföra för oönskade effekter på människors hälsa och miljön.

Metodiken bygger inledningsvis på faktainsamling och riskklassning. Det är för att bedöma hur angeläget det är att gå vidare med fältundersökningar på ett misstänkt förorenat område.

Den första orienterande studien inom metodiken benämns MIFO fas 1. Resultatet av fas 1 avgör om platsen ska undersökas vidare, i så fall inleds MIFO fas 2. Fas 2 innebär översiktliga undersökningar.  De fakta som kommer fram i fas 2 ligger till grund för en ny riskklassning. Sedan görs en bedömning av om fördjupade undersökningar och efterbehandling bör genomföras. 

Ladda ner filer

Det går bra att ladda ner filer för att komma igång med inventeringen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.