Anmälan om sanering

Vad ska ingå i en anmälan?

En anmälan ska bestå av en anmälningsblankett samt de uppgifter som behövs för att kunna bedöma om efterbehandlingens omfattning är tillräcklig. Det kan också behövas ritningar och tekniska beskrivningar.

Vad händer efter din anmälan?

När en anmälan kommit in till oss kommer ett beslut fattas om behov av åtgärder. När det är aktuellt med åtgärder kommer vi att ha en dialog med dig som ansvarig verksamhetsutövare (eller fastighetsägare). Ni kommer då fram till målet med efterbehandlingen. Vanliga frågor som behöver besvaras är:

  • Vad ska en efterbehandling åstadkomma? 
  • Till vilka nivåer ska sanering ske?
  • Kan de förorenade massorna behandlas på plats eller ska de transporteras bort från fastigheten?

Vägen fram till sanering

Det krävs ofta ett omfattande arbete innan man har nått saneringsfasen i ett efterbehandlingsprojekt. I förarbetet ingår att sammanställa befintligt material. Det kan vara kartor, ritningar, litteratur, flygfoton och intervjuer som ger en bild av som har hänt på fastigheten. Då skapas en bild av föroreningssituationen – vilka föroreningar som kan förväntas, deras möjliga utbredning och exponeringsrisk.

Nästa steg är en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Syftet med denna är att ta prov för att se om det finns ett problem eller inte.

Om en förorening är konstaterad görs en detaljerad undersökning för att försöka avgränsa utbredningen. Sedan görs en fördjupad riskbedömningen där med platsspecifika riktvärden. Till slut görs en utredning där olika alternativ för åtgärder vägs mot varandra. Hänsyn tas till miljömässiga, tekniska och ekonomiska aspekter. När åtgärder genomförts bör ett kontrollprogram upprättas för att följa upp föroreningssituationen.

Slutrapport

När efterbehandlingen är avslutad ska ni skicka in en slutrapport till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Slutrapporten ska ha uppgifter om:

  • vilken del av fastigheten som har behandlats,
  • uppnådda resultat och om saneringsmålen uppfylls,
  • vilka föroreningar som eventuellt är kvar och 
  • uppgifter om hur massorna hanterats (mängder, transportörer och mottagare).

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.