Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna sorteras ut.

Behöver du rivningslov?

Innan du river en byggnad är det bra att ta reda på om du behöver ansöka om rivningslov.

Inom detaljplanerat område krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Rivningslov behövs normalt inte för sådant som får utföras utan bygglov, till exempel friggebodar.

Utanför detaljplanerat område krävs anmälan för rivning av bostadshus och verksamhetsbyggnader. Däremot behövs ingen anmälan för att riva ekonomibyggnader för jord och skogsbruk, garage eller annan komplementbyggnad till bostadshus. 

Sortering av byggavfall

För att uppfylla kraven i plan- och bygglagen och miljöbalken ska alla som bygger och/eller river sortera avfallet. Genom sortering av avfallet är det möjligt att:

 1. öka återanvändningen
 2. öka materialåtervinningen
 3. samla in farligt avfall på ett kontrollerat sätt
 4. minska mängderna som deponeras

Sortering av bygg- och rivningsavfall ska normalt ske på plats så kallad källsortering. I undantagsfall kan central sortering i efterhand accepteras. Sortering vid källan förenklar återvinning och ökar möjligheten att återanvända olika material. Dessutom minskar risken för förorening av material som kan återanvändas. Källsortering bör ske i byggandets alla olika skeden: nyproduktion, underhåll, ändrings- och rivningsarbeten.

Sveriges Byggindustrier har tagit fram riktlinjer för hur byggavfall bör sorteras. I riktlinjerna finns en "basnivå" för källsortering som anses vara en miniminivå. Den innebär att man vid varje rivning minst ska sortera i följande åtta avfallsfraktioner:

  1. farligt avfall
  2. el-avfall
  3. skrot och metall
  4. trä
  5. plast
  6. brännbart
  7. fyllnadsmassor
  8. deponi

Brännbart avfall ska förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall. Avfall som klassas som farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med andra slag av farligt avfall. Inte heller med annat avfall eller andra ämnen eller material. 

Viss hantering av avfall är anmälningspliktig

Det finns inte några generella krav på anmälan enligt miljöbalken när det gäller rivningar. Undantaget är om rivningen gäller en fastighet med PCB-haltiga fogmassor eller annat PCB-haltigt material. Sanering/rivning av PCB-haltiga material ska anmälas senast tre veckor innan den påbörjas.

Du som utför entreprenörsarbete på en fastighet ska genast informera oss om du upptäcker något som kan riskera människors hälsa eller miljön. Det kan gälla föroreningar i byggnaden eller i marken. Sanering och efterbehandling av förorenad byggnad eller mark ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.  Anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan arbetet påbörjas.

Läs gärna mer i vår information om "Avfallshantering vid rivning".

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.