Hygienverksamhet

Planerar du att öppna en piercingstudio? Eller börja tatuera? Eller har du tänkt börja med någon annan hygienisk verksamhet? I så fall finns det några saker som är viktiga att tänka på.

En del verksamheter med hygienisk behandling är anmälningspliktiga. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen innan du startar.

Exempel på verksamheter som är anmälningspliktiga:

 • tatuering
 • piercing
 • akupunktur
 • fotvård

Kravet på anmälan gäller verksamheter där du använder stickande eller skärande verktyg. Helt enkelt verksamheter där det kan finnas risk för blodsmitta.

Kontakta gärna oss på miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i ett tidigt skede när du planerar din verksamhet! Vi kan då komma med synpunkter och råd om utformning och inredning. Det blir oftast både enklare och mindre kostsamt att göra rätt från början än att åtgärda brister i efterhand. 

Behöver du bygglov?

Kontakta bygglovsavdelningen för att höra om lokalen får användas för den här typen av verksamhet. Det kan krävas bygglov om användningen av fastigheten ändras. Bedömning görs då till exempel av tillgängligheten. Detta kan vara ett problem om man vill starta verksamhet i den egna bostaden, exempelvis i källaren.

Anmäl din verksamhet senast sex veckor före start

Anmälan ska skickas till oss minst sex veckor före startdatum. Syftet med anmälan är att vi så tidigt som möjligt ska känna till den nya verksamheten. Vi kan då avgöra om en lämplig lokal valts och ställa de krav som kan behövas när det gäller hälsoskydd. Kraven kan till exempel gälla ventilation och hygien. 

Med din anmälan är det bra om du bifogar:

 • Planritning över lokalerna. Ritningen bör vara i lämplig skala ex. 1:50 eller 1:100. Skriv även ut de olika lokalernas användningsområde. Markera var handtvättställ, utslagsvaskar och behandlingsplatser finns på planritningen.
 • Uppgifter om lokalernas ventilation (hur stort luftflödet är, hur många personer är ventilationen dimensionerad för).
 • Protokoll från senast utförda OVK
 • Avloppslösning, om verksamheten befinner sig utanför det kommunala avloppsnätet.

Avgift

Du får betala en avgift för vår handläggning av anmälan. Avgiften tas ut enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämt. 

Vad händer när du skickat in din anmälan?

När du har skickat in din anmälan kontaktar vi dig för att gå igenom de uppgifter som du har lämnat. Vi bokar en tid för inspektion. Då stämmer vi av att verksamheten drivs på det sätt som du beskrivit i din anmälan. Du får sedan ett beslut där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet. 

Egenkontroll

När du driver en verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken ska du själv kontrollera din verksamhet genom så kallad egenkontroll. Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. I egenkontrollen ska det bland annat finnas uppgifter om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter. Egenkontrollen ska vara skriftlig. Du ska kunna visa den när vi besöker dig för inspektion på din verksamhet. 

Verksamheter som inte behöver anmälas

Du kan frivilligt informera om din verksamhet till oss även om den inte är anmälningspliktig. Då får vi veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan ge dig råd och information. Här är några av de verksamheter som inte är anmälningspliktiga:

 • Frisör
 • Pedikyr utan skärande/stickande verktyg
 • Massage
 • Nagelbyggnad och manikyr
 • Homeopati och zonterapi
 • Sjukgymnastik
 • Vårdlokaler
 • Campinganläggning
 • Hotell
 • Pensionat
 • Idrottsanläggning
 • Strandbad

Egenkontroll

Även om din verksamhet inte är anmälningspliktig, så omfattas den av kravet på egenkontroll. För att förhindra smitta är det viktigt med en väl inredd lokal, god hygien, egenkontroll och verksamhetsutövarens kunskaper.

Enligt miljöbalken ska du som erbjuder hygienisk behandling ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter. Det innebär att du ska upprätta rutiner för kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen, ventilation med mera. Det är bra om det finns en förteckning över de kemiska produkter som används, bland annat städkemikalier och kosmetiska produkter.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.