Teatern lyser blått för barns rättigheter

Uppdaterad:20. november 2020 14:13Arkiverad

Över hela världen blir byggnader blåa på barnkonventionens dag den 20 november. I Kristianstad riktas ett blått sken mot teatern för att uppmärksamma barns rättigheter och de utmaningar som världen står inför när det gäller barnens framtid. Just färgen blå är barnkonventionens färg.

Den 20 november 1989 antog FN en konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför idag den stora barndagen. I Sverige brukar barnrättsorganisationer arrangera aktiviteter där barn och unga deltar, men i år blir firandet lite mer lågmält.

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s barnkonventionen lag och därför passar vi också på att fira barnkonventionens födelsedag just den 20 november. Barnkonventionen har 54 artiklar som slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. Bland annat ska vi alltid tänka på vad som är bäst för det enskilda barnet om vi fattar beslut eller gör något som på något sätt berör barn. De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling.

Kommunfullmäktige i Kristianstad beslutade för ett par år sedan om en strategi och en handlingsplan för hur barnkonventionen ska tillämpas i kommunen. Handlingsplanen och verksamheternas arbete utifrån den följs upp och varje år.

Ungdomsråd för att låta ungas röster bli hörda

Under våren 2020 inrättade vi även ett ungdomsråd som tillsammans med kommunens verksamheter ska verka för barn och ungas bästa och att låta de ungas röster bli hörda. Grundtanken med ett ungdomsråd är att ungas röst ska bli hörd och ska vara precis lika viktig som de vuxnas.

I ungdomsrådet representeras ungdomarna av elever i årskurserna 7 till 9 på högstadiet och årskurserna 1 och 2 på gymnasiet. Ungdomsrådet träffas regelbundet. Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga ämnen i Kristianstads kommun och skapa dialog mellan ungdomar och politker i kommunen. Politiker och andra beslutsfattare kan också be ungdomsrådet om hjälp när de ska fatta viktiga beslut som påverkar barn och unga i kommunen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.