Ny plan för kust och hav

12. november 2019 15:45Arkiverad

Kommunfullmäktige antog vid novembersammanträdet en ny kust- och havsplan för Kristianstads kommun. För första gången ingår havet i kommunens översiktsplan, som ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen längs kommunens kust.

Klipp av en sida i planbeskrivningen.
I kust och havsplanen är visionen att skapa en attraktiv kust och ett livskraftigt hav.

Arbetet med Kristianstads kust- och havsplan, med riktlinjer för hur kusten och havet inom kommunen både ska kunna skyddas och utvecklas i framtiden, har pågått i flera år. Nya omständigheter och förutsättningar har gjort att planen, som blir en del av kommunens översiktsplan, har utvidgats och förändrats under arbetets gång. Ett enigt kommunfullmäktige antog kust- och havsplanen vid sitt novembermöte.

Kust- och havsplanen har varit utställd för granskning i två omgångar och efter justeringar kunde den nu antas utan vidare diskussioner.

Målet med kust- och havsplanen är att ge förutsättningar för en hållbar utveckling längs kusten och i havet.

Kristianstad kommuns havsområde omfattar drygt 90 kvadratkilometer av Hanöbukten med en kuststräcka på ungefär 42 km. Området som täcks av kust- och havsplanen innehåller många värden och har ett stort antal intressenter. Kusten och havet erbjuder fina naturupplevelser och möjlighet till rekreation och friluftsliv. Området erbjuder attraktiva boendemiljöer och lockar tusentals turister varje år. Dessutom är det kustnära näringslivet ett starkt och viktigt intresse för kommunen. Ändringen av översiktsplanen innehåller både en helhetsbild av planområdets förutsättningar och utmaningar och ett förslag på hur Kristianstads kommun har för avsikt att hantera användningen av mark och vatten. I planen presenteras förslag på fyra strategier för hur kommunen avser att hantera de utmaningar som kusten och havet står inför.

De fyra strategier som har formulerats och utvecklas i planen är:

 • Balans mellan intressena längs kusten.
 • Beredskap för framtida klimatförändringar
 • Bevara och utveckla unika värden
 • Bevara och utveckla friska ekosystem

I planen behandlas kulturvärden, naturvärden, bebyggelse, infrastruktur, rekreations- och friluftsliv, turism och näringsliv.

Till stora delar handlar planen om de utmaningar som väntas uppstå i takt med ett förändrat klimat. Ett problemområde som fördes in i kust- och havsplanen under processens gång var erosionsfrågan.

Visionen för planen är att vi ska ha en attraktiv kust och ett livskraftigt hav och avsikten är att översiktsplanen ska staka ut vägen för bland annat framtida detaljplaner och bygglov.

– Jag är stolt över att vi är en av få kommuner som har tagit fram en kust- och havsplan. Vi var tidigt ute och ville ligga steget före statens havsplan. De kunskaper vi har fått i vår arbetsprocess gjorde att våra synpunkter vägdes in i den statliga planen, så den har redan varit till nytta även om den inte har antagits förrän nu, säger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens chef Tommy Danielsson.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.