Inga fler utökade byggrätter för kustenplanerna

30. marts 2021 19:51Arkiverad

Regeringens beslut om upphävandet av detaljplanen för Furuboda/Nyehusen påverkar det fortsatta arbetet med de kvarvarande planerna. Beslutet innebär att det inte längre är möjligt att genomföra planändringarna. Byggnadsnämnden har därför beslutat att avskriva planuppdraget.

Det var i samband med Kustprogrammet 2009 som riktlinjer fastställdes för planändringar som skulle möjliggöra större byggrätter för befintliga tomter utmed Åhuskusten. Detta skulle ske i samband med att kommunalt vatten och avlopp byggdes ut i området. Men när kustprogrammet antogs var inte kunskapen om problematiken med havsnivåhöjningar och erosion lika stor som i dag. När det var dags för att ändra detaljplanen för Furuboda/Nyhehusen 2018 i enlighet med kustprogrammet sa Länsstyrelsen Skåne nej med hänvisning till just översvämningsrisken.

Kommunen valde att överklaga länsstyrelsens beslut ända till regeringen som sedermera avslog kommunens överklagan i juni 2020. Avslaget innebar att länsstyrelsens beslut om att upphäva planen kvarstod. – I praktiken innebär det att vi inte kommer att kunna få igenom liknande ändringar framöver, förklarar förvaltningschef Tommy Danielsson på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Regeringens beslut och länsstyrelsens ställningstagande leder därmed till att det inte längre är möjligt att utöka byggrätterna inom berörda områden genom ändring av gällande detaljplaner. Med anledning av detta har byggnadsnämnden vid sitt möte den 30 mars beslutat att avskriva planuppdraget för ändring av detaljplaner.

– Länsstyrelsen har varit tydliga. Det räcker inte med höjdbestämmelser inom det enskilda planområdet, utan det krävs större tag på en övergripande nivå med bland annat översvämningsskydd och säkring av infrastruktur som i dagsläget inte är möjligt. Det innebär att de som bor i områdena får räkna med att de befintliga byggrätterna fortsatt kommer att gälla framöver, säger Tommy Danielsson.

Det är däremot fortfarande möjligt för de flesta boende att bygga enligt Attefallsåtgärderna. Dessa kan genomföras utöver den byggrätt som finns i gällande detaljplan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.