Barbackaområdet utreds inför utveckling

22. april 2021 00:01Arkiverad

Barbackaområdet står inför en spännande utveckling. Men det finns också många utmaningar att lösa. Innan något kan börja byggas krävs en hel del utredning och planering. Nu finns en första förstudie att utgå ifrån.

Översikt över del av Barbacka
Barbackaområdet är ett intressant utvecklingsområde för Kristianstad. I en förstudie redovisas både möjligheter och svårigheter inför kommande exploatering.

Barbackaområdet är ett av de mest attraktiva utvecklingsområdena i Kristianstad genom sitt centrala läge och sin närhet till stationen, Tivoliparken och naturum.

Samtidigt finns en rad utmaningar kring exempelvis översvämningsskydd, natur- och kulturmiljövärden, trafik, parkeringar och vatten och avlopp som måste lösas innan området kan bebyggas. I den förstudie för Barbackaområdet som byggnadsnämnden har tagit fram till kommunstyrelsen lyfts både möjligheter och svårigheter fram. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog vid sitt sammanträde att godkänna förstudien och avsätta 1,3 miljoner till fortsatta utredningar.

De båda tomter som har väckt mest intresse hos tänkbara exploatörer är den gamla ställverkstomten och badhustomten som blir tillgänglig när det nya badhuset står klart 2022. Många har visat intresse av att bygga inom området, inte minst Högskolan Kristianstad, som nu är på väg att teckna en avsiktsförklaring med kommunen för fortsatt samarbete om frågor som kan leda fram till en ny högskola på ställverkstomten i norra delen av området

Men förstudien pekar också på andra möjligheter att bygga i området. Exempelvis kan det gå att bygga vidare ovanpå garaget vid Kvarnen, att komplettera med fler byggnader i Barbackas kulturkvarter och att koppla ihop eller på annat sätt bygga ut HSB-husen.

Om alla utbyggnadsmöjligheter som redovisas i förstudien skulle utnyttjas skulle det innebära en exploateringsgrad med upp till cirka 100 000 kvadratmeter byggnadsyta. Men samtidigt konstateras det i rapporten att den verkliga exploateringen kommer att bli klart mindre. Det var också något som betonades när kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade förstudien. Hur hög exploateringsgraden kan bli och vilken verksamhet som kan bli aktuell kommer att styras av vad de kompletterande utredningarna  visar och vilka bedömningar som görs i arbetet med de kommande detaljplanerna.

I förstudien slås det fast att en blandning av bostäder, arbetsplatser och publika verksamheter är det som bäst skulle gynna en levande stadsdel under hela dygnet. Hotell- och konferensverksamhet, utbildnings och kulturverksamhet är sådant som nämns som lämpliga inslag i området.

Oavsett vad som ska byggas och i vilken takt området utvecklas, så pekar förstudien på att det tidigt behövs en gångbro över stationsområdet som kopplar ihop de båda sidorna. Det anses också viktigt att stärka och utveckla Tivoliparkens norra del och att bevara gång- och cykelstråket mellan naturum och centrum.

Viktigt är också att hitta bra lösningar för vallskyddet längs ån som ska skydda området och resten av centrum mot framtida översvämningar. Trafiksituationen är en stor utmaning, som också påverkas av andra utbyggnadsplaner i centrum. Ett av de första stegen mot en kommande exploatering på Barbackaområdet behöver därför bli att göra en övergripande trafikutredning för Kristianstad.

Hela förstudien finns att läsa under Relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.