Ledningsnät, anslutning till fastighet

Den enskilt största ledningsägaren i Kristianstad är kommunen. Därutöver finns en mängd ledningar som ägs av privatpersoner och företag. För dig som är ny VA-abonnent finns det saker att ordna innan inkoppling sker till kommunens ledningsnät.

Arbete på en dagvattenledning.
Arbete på en dagvattenledning.

Anslutning till fastighet - ny abonnent

Efter att ett bostadsområde har beslutats att förses med kommunalt VA, entreprenaden har blivit klar och ledningarna är framdragna till era hus så skickar kommunen ut ett brev "Meddelande om förbindelsepunkt" till fastighetsägarna. När man har mottagit det blir fastighetsägarna formellt VA-abonnenter hos Kristianstads kommun och därmed betalningsskyldiga för de nyinstallerade vatten- och avloppstjänsterna .

Att göra innan du kan börja använda VA-tjänsterna

  1. Anmäl din inkoppling
    VA-taxan är uppbyggd av olika parametrar som är kopplade till fastighetens förutsättningar och inkopplingar. Därför måste du skicka in blanketten Anmälan, anslutning kommunalt VA, som du hittar ovan under e-tjänster.
  2. Vattenmätare
    När du skickat in blanketten kommer du att bli kontaktad av kommunen för uppsättning av en vattenmätare i din fastighet. Kommunen ordnar med uppsättning, men du måste själv förbereda platsen. Läs mer här.
  3. Dra rör på egen tomt
    Du måste själv ordna med nödvändig rördragning inom din egen fastighet fram till kommunens nya ledning. Var ledningen ska kopplas in anges i brevet "Meddelande om förbindelsepunkt".

Ändringar i installationen

En anmälan ska även skickas in om du ändrar dina anslutningar till kommunens ledningar. Använd samma formulär som vid nyanslutning.

Flytt/ny ägare

När du säljer en fastighet är det viktigt att den som säljer anmäler ägarskifte för VA-abonnemanget. Blanketten finns i e-tjänsten för VA-abonnenter. Har du anlitat en mäklare för försäljningen så tar de ofta hand om ägarskiftesanmälan. Köpare? Fråga säljaren/mäklaren för säkerhets skull.

Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för de allmänna ledningarna i gatorna och mellan de olika orterna. Inom privata fastigheter är fastighetsägaren själv ansvarig för ledningarna, med undantag för om det finns servitut för annan ledningsägare. Gränsen för var ansvaret övergår från kommunen till fastighetsägaren beskrivs i dokumentet "Meddelande om förbindelsepunkt" som meddelas fastighetsägaren vid inkoppling till det kommunala ledningsnätet. Det är ett dokument som fastighetsägare bör spara, förslagsvis bland sina övriga papper för fastigheten.

Kommunen äger också vattenmätaren som sitter monterad på abonnenternas fastigheter.

Är du ansluten till avloppsledningarna med en avloppspump och styrskåp som kommunen installerat på din tomt så äger kommen den, men du har tillsynsansvar.

Kommunens ledningsnät

Inom Kristianstads kommun finns lite drygt 200 mil vattenledningar för dricksvatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten som kommunen ansvarar för.

Utbyte av gamla ledningar

Tekniska förvaltningen byter kontinuerligt ut delar av det befintliga kommunala ledningsnätet. Det behövs, eftersom många ledningar börjar bli gamla. Ju äldre ledningsnätet är, desto större är risken för att det uppstår läckor som kan innebära hälso- eller miljörisker.

Materialval

Historiskt har det använts många olika material för de olika ledningstyperna, bland annat gjutjärn, stål, asbestcement, betong, PVC-plast och keramik. De material som används till ledningar idag kan ses i tabellen.

Vattenledningsmaterial
Ledningstyp Material
Dricksvattenledning Polyeten (plast)
Spillvattenledning (för avlopp) Polypropylen (plast)
Dagvattenledning (för nederbörd) Polypropylen alternativt betong

Samtliga av dagens materialval beräknas ha en teknisk livslängd på cirka 70 år.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.