Vattendomar

Innan kommunen tar nya vattentäkter i användning sker samråd med fastighetsägare och andra verksamheter som kan beröras av vattenuttaget i det aktuella området. Här hittar du material för de pågående samråden.

När kommunen ansöker om vattendom (hos mark- och miljödomstolen) ingår alltid att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Då ska kommunen samråda med fastighetsägare inom det område som bedöms påverkas av grundvattenuttaget. Det görs dels för att informera om planerna och dels att ge fastighetsägarna en möjlighet att ta upp synpunkter, ställa frågor, och bidra med eventuell värdefull information.

Pågående vattendomar

 • Tillstånd för vattenverksamhet Kristianstad
  Ärendenummer: TN 2013/849
  Status: Tillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen som beviljade prövningstillstånd. Tekniska förvaltningen har efter det skickat in kompletterande uppgifter.

 • Tillstånd för vattendom i Gringelstad
  Ärendenummer: TN 2016/1350
  Status:
  Kristianstads kommun kommer att söka tillstånd för grundvattenuttag vid en ny planerad grundvattentäkt vid Gringelstad för säkrande av dricksvatten till kommunens invånare. Tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen i Växjö.
  Samrådet är nu avslutat och vi arbetar vidare med ansökan.

 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.