Avgifter för vatten och avlopp

Avgifterna för att ansluta sig till, och för att använda, kommunalt vatten och avlopp varierar beroende på ett antal faktorer kopplade till din fastighet. För enskild dricksvatten- och avloppsförsörjning finns det en kostnad för att ansöka om att anlägga eller bygga om avloppet.

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att VA-abonnenterna inte ska betala mer än vad som krävs för att täcka kostnaderna för kommunens VA-verksamhet. Sett över en treårsperiod så ska resultatet för VA-verksamheten vara plus minus noll. Taxan följer en grundmodell som är framtagen av Svenskt vatten och är uppdelad i två huvuddelar, anläggningsavgift och brukningsavgift, som i sin tur består av fyra delavgifter var. Du hittar VA-taxan i sin helhet, med aktuella nivåer under relaterad information. 

Anläggningsavgift

Faktureras fastighetsägaren en gång. Det sker strax efter att man formellt blir VA-abonnent, det vill säga när man mottar kommunens meddelande om förbindelsepunkt via brev. Grund för anläggningsavgiften är vilka typer av vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som dras fram. Utefter det så består avgiften av fyra delar:

 1. Servisavgift
  Motsvarar den genomsnittliga kostnaden för att anlägga VA-ledningar från huvudledningen i gatan fram till tomten.
 2. Förbindelsepunktsavgift
  Man betalar för antalet uppsättningar serviser som anläggs till fastigheten. I normalfallet är det en uppsättning serviser som är aktuell.
 3. Lägenhetsavgift
  Man betalar en lägenhetsavgift per bostad på fastigheten. För andra typer av byggnader än bostadshus betalar man en lägenhetsavgift per påbörjad 150 kvadratmeter.
 4. Tomtyteavgift
  Man betalar en tomtyteavgift per kvadratmeter tomtyta. Den baseras på fastighetens totala tomtyta och avgiften får inte överstiga summan av taxans övriga delar (servisavgift + förbindelsepunkt + lägenhetsavgift).

Eftersom varje område, tomt och hus har sina egna förutsättningar blir det svårt att här redogöra exakt för hur stor din anläggningsavgift kommer att bli. I tabellen kan du se uträkning av anläggningsavgiften för ett antal fastighetstyper, vilka kan ge din en uppskattning hur avgiften kommer att bli för din fastighet. Den exakta avgiften kommer att meddelas vid debiteringen.

Anläggningsavgifter, några exempel (2020 års VA-taxa, inkl. moms)

HustypDricksvatten + spillvatten Dricksvatten + spillvatten + dagvatten
Villa, 500 kvm tomt 85 500 kr 104 375 kr
Villa, 800 kvm tomt 93 900 kr 114 875 kr
Villa, 2 000 kvm tomt 127 500 kr 156 875 kr
Flerfamiljshus, 15 lägenheter, 800 kvm tomt 282 900 kr 351 125 kr
Flerfamiljshus, 8 lägenheter, 2 000 kvm tomt 222 000 kr 275 000 kr
Flerfamiljshus, 50 lägenheter, 3 000 kvm tomt 817 000 kr 1 018 750 kr

Brukningsavgift

Faktureras abonnenten löpande. Det sker kvartalsvis för privatpersoner, och varannan månad för verksamheter.

 1. Grundavgift
  Fast avgift som baseras på vilka VA-tjänster som är framdragna till fastigheten. Grundavgiften ska täcka merparten av de fasta kostnader som kommunen har för att driva VA-verksamheten.
 2. Lägenhetsavgift
  Fast avgift som syftar till att fördela kostnaden rättvist mellan olika fastigheter, beroende på vilken typ av hus som står på fastigheten. Följer samma upplägg som anläggningsavgiftens lägenhetsavgift.
 3. Förbrukningsavgift, vatten
  En rörlig avgift som baseras på hur många kubikmeter vatten som förbrukas av abonnenten. Beräknas med hjälp av vattenmätare, vars förbrukning rapporteras in till kommunen.
 4. Förbrukningsavgift, avlopp
  En rörlig avgift som baseras på hur många kubikmeter spillvatten som abonnenten lämnar. Baseras på vattenförbrukningen

I tabellen kan du se en uträkning av den ungefärliga årliga brukningsavgiften för ett antal hustyper. Beräkningen baseras på en uppskattning av förbrukningen och den exakta brukningsavgiften beror på din förbrukning.

Brukningsavgifter, några exempel (2020 års VA-taxa, inkl. moms)
HustypDricksvatten + spillvattenDricksvatten + spillvatten + dagvatten
Villa, 500 - 2 000 kvm tomt Cirka 3 570 - 4 540 kr Cirka 5 200 - 5 850 kr
Flerfamiljshus, 15 lägenheter Cirka 38 400 kr Cirka 48 600 kr
Flerfamiljshus, 8 lägenheter Cirka 21 600 kr Cirka 27 000 kr
Flerfamiljshus, 50 lägenheter Cirka 114 500 kr Cirka 145 800 kr

Enskilt vatten och avlopp

Det finns ingen avgift kopplat till tillsynsverksamheten för enskilda brunnar. Avgiften för att ansöka om att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp är 3 950 kr (2020 års taxa. Ej momspliktig). Läs mer under relaterad information.

Vanliga frågor

  • Varför brukar ni höja brukningsavgiften vid årsskiftet?

   Brukningsavgiften är den del av VA-taxan som bekostar att utveckla och hålla igång våra vatten- och reningsverk, samt ledningsnätet. Alla delarna slits och eftersom mycket är byggt på 50 - 70-talet så står kommunen inför stora utbytesbehov. Det är därför som brukningsavgiften måste höjas. För en normalstor villa motsvarar 8 % höjning lite drygt 30 kr/mån.

   Höjningen görs alltså för att du ska kunna få ett säkert dricksvatten och för att vi ska kunna rena ditt avloppsvatten ansvarsfullt innan det återgår till miljön.

  • Varför spelar tomtytan roll i min anläggningsavgift?

   I Kristianstad finansieras alla investeringar och drift av kommunalt vatten och avlopp av VA-abonnenternas anläggnings- och brukningsavgifter, som tillsammans kallas VA-taxan. En förutsättning som måste gälla för en VA-taxa är att den ska täcka kostnaderna, men samtidigt vara skälig och rättvis. Större tomter innebär längre ledningsdragning när vi bygger ut VA-ledningsnätet i områdena och innebär därmed också högre kostnader. Det anses därför rättvist att ta ut en större anläggningsavgift av de VA-abonnenter vars tomter medför större kostnader för VA-kollektivet.

   I anläggningsavgiften, som du betalar när du blir VA-abonnent, ingår alltså en tomtyteavgift per kvadratmeter av din fastighets totala tomtyta. Avgiften får inte bli oskäligt hög, så därför får den inte överstiga summan av taxans övriga delar (servisavgift + förbindelsepunkt + lägenhetsavgift).

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.