Vatten

Vår kommun är rikt på vatten - allt ifrån en stor grundvattenreservoar under Kristianstadsslätten, våtmarkerna i Vattenriket till havet i Hanöbukten.

Vattnet i Kristianstad är både ett hot och en tillgång. Staden Kristianstad ligger delvis under havsnivån och riskerar att översvämmas vid mycket höga flöden i Helge å. Samtidigt omges staden av sjöar med låglänta strandängar som kan översvämmas. Det skapar både en buffert mot översvämningar och en artrikedom i och längs med ån och sjöarna Araslövssjön och Hammarsjön. Helge å och dess biflöden ingår i biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Ett av biflödena är Vramsån, som är känd för sina höga naturvärden. Där finns bland annat jättemöja, flodpärlmussla och kungsfiskare.

Under Kristianstadsslätten finns dessutom en grundvattenreservoar som försörjer oss med gott dricksvatten, vatten till livsmedelsindustrier och bevattningsmöjligheter för jordbruket. Grundvattnet är en tillgång som vi måste vara rädda om och bevara den goda dricksvattenkvaliteten för kommande generationer.

Helge å rinner genom många kommuner och har flera biflöden. Det innebär också att ämnen transporteras ut till havet, till exempel på grund av näringsläckage eller brunifiering. Att ta reda på mer om förutsättningar i Hanöbukten och att minska utsläpp av olika ämnen till havet är därför ett prioriterat åtgärdsområde för oss som kommun. Några exempel projekt som pågår eller planeras är ombyggnad av avloppsreningsverket i Kristianstad, inventering och åtgärder på enskilda avlopp och anläggande av våtmarker i odlingslandskapet. Dessutom genomförs provtagning av vattenkvaliteten i samverkan med Västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.