Ekenabben och Kvarnäs

Kristianstads kommun har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för naturreservat Ekenabben och Kvarnäs. Förslaget finns tillgängligt på Rådhus Skåne mellan den 23 juni och 18 augusti 2021.

Förslaget till beslut och skötselplan gäller fastigheterna Hammar 9:18, Hammar 10:31, Hammar 10:32, Hammar 10:35, Hammar 10:93, Hammarslund 2:1 och Håslöv 4:2. Samtliga fastigheter ägs av kommunen. 

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla områdets naturvärden knutna till lövskogsmiljöer, vass och videbuskage/videstrandsnår, ekmiljöer, betesmarker, slåtterängar och öppna våtmarker. Syftet är även att säkerställa tillgång till tätortsnära natur för det rörliga friluftslivet samt för pedagogisk verksamhet.

Det blivande reservatet ingår i våtmarksområdet runt Hammarsjön och de återkommande översvämningarna sätter sin prägel på landskapet och formar naturen i området. Insprängt bland videsnår och alskog finns betesmarker och slåtterängar och i nordväst växer gamla grova ekar. Området omfattar även Kvarnäsviken i Hammarsjön och avgränsningen sträcker sig ut över del av Harön söder om Kvinneholme. Områdets stora variation av naturtyper ger livsmiljöer till en mångfald av arter.

Ekenabben i norr är ett värdefullt tätortsnära rekreationsområde och en besöksplats i Biosfärområde Kristianstad Vattenrike. Det utgör ett mycket välbesökt friluftsområde och nyttjas av såväl allmänheten som förskole- och skolklasser. Ekenabben är också knutpunkt för Skåneleden SL6 Vattenriket.

Synpunkter och yttranden

Kungörelsedelgivning gjordes i Post- och Inrikes Tidningar samt i Kristianstadsbladet den 23 juni 2021. Rättighetsinnehavare och andra berörda har getts möjlighet att komma in med synpunkter mellan den 23 juni och 18 augusti 2021.

Yttranden skickas till kommunledningskontoret@kristianstad.se alternativt Kommunledningskontoret, Kristianstad kommun, 291 80 Kristianstad.

Efter remissperioden kommer eventuella inkomna synpunkter besvaras och sammanställas av kommunledningskontoret.

För ytterligare upplysningar kontakta naturvårdsförvaltare Pyret Ovesson, pyret.ovesson@kristianstad.se, 044-13 28 39.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.