Jag har en invasiv växt - vad ska jag göra?

Har du någon av arterna jättebalsamin, jätteloka, gul skunkkalla, sidenört, gudaträd eller tromsöloka på din fastighet är du skyldig att bekämpa dem.

Har du någon av arterna jättebalsamin, jätteloka, gul skunkkalla, sidenört, gudaträd eller tromsöloka på din fastighet är du skyldig att bekämpa dem. Du får alltså inte importera, sälja, odla, tillåta dem att reproducera sig, transportera (endast till återvinningscentralen), använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla dem levande.

Det som är förbjudet enligt EU-förordningen är också straffbart. Den som med uppsåt eller grov oaktsamhet bryter mot förordningarna och föreskrifter, exempelvis genom att föra in eller sprida en EU-listad art i Sverige, kan dömas till böter eller fängelse i upp till två år.
 

Hur bekämpar jag?

Det finns flera olika metoder för att begränsa och bekämpa invasiva främmande växter. Metoderna skiljer sig åt beroende på vilken art det är. Läs mer om hur du bekämpar bland annat jättebalsamin och jätteloka på sidorna om respektive art. Mer information kring bekämpningsmetoder finns också på Naturvårdsverkets hemsida och deras metodkatalog. Länk hittar du under Relaterad information.
 

Här kan du lämna ditt avfall

När du bekämpar invasiva främmande växter på din egen fastighet är det bästa sättet att lämna avfallet till någon av Renhållningens återvinningscentraler. Växtmaterialet ska alltid vara väl förslutet i genomskinliga plastsäckar. Små mängder kan slängas förslutet i dubbla plastpåsar i restavfall. Större mängder slängs väl förpackade i container för energiåtervinning. På Returums återvinningscentral finns särskild container för invasiva främmande växter. Transportera aldrig invasiva växter löst. Kom ihåg att det är förbjudet att tippa eller dumpa trädgårdsavfall i naturen.
Kontakta Renhållningen för frågor om avfallshantering. 

Rapportera fynd

För att få en samlad bild över hur invasiva arter sprider sig i landet är det bra om du rapporterar fynd av invasiva främmande arter till invasivaarter.nu. Du kan läsa mer om varför det är bra att du rapporterar på Naturvårdsverkets hemsida. Länk hittar du under relaterad information.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.