Planprocessen

För att vårt samhälle ska fungera krävs en medveten stadsplanering och i en planprocess har du vid flera tillfällen möjlighet att påverka planeringen genom att lämna dina synpunkter.

Det är plan- och bygglagen som styr vilka steg en plan måste gå igenom i planprocessen. Översiktsplaner och detaljplaner följer ungefär samma steg även om det tar olika lång tid.

Uppdrag eller ansökan om planbesked

Översiktsplaner tas alltid fram på kommunens eget initiativ liksom vissa detaljplaner. I andra fall kan ett planarbete initieras av en markägare eller exploatör som ansöker om att en detaljplan ska upprättas för att de vill genomföra en förändring.

Innan ett planarbete påbörjas utreder kommunen syftet  och de grundläggande förutsättningarna för den föreslagna planläggningen. Detta utgör ett underlag till byggnadsnämnden som tar ställning till och beslutar om planarbete ska påbörjas eller inte. I de fall det är en privat sökande så lämnas svaret i ett planbesked.

Eventuellt program

Innan kommunen påbörjar en detaljplan kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningarna. Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Program kan även göras som underlag för översiktsplaner även om det är mer ovanligt.

Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt planering. Planprogrammet godkänns som ett underlag för fortsatt planering men är ingen bindande handling.

Samrådsskede

innebär att ett förslag till översiktsplan eller detaljplan upprättas och sänds på samråd till olika myndigheter och sakägare som är berörda av planen. Under en angiven tid finns möjlighet att lämna synpunkter på planen.

Granskningsskede 

innebär att det tidigare förslaget till översiktsplan eller detaljplan bearbetas utifrån inkomna synpunkter under samrådsskedet. Det slutliga planförslaget ställs ut för granskning under minst tre veckor för möjlighet att lämna synpunkter. För att ha rätt att överklaga beslutet att anta planen ska skriftliga synpunkter ha lämnats senast under granskningsskedet.

Antagandeskede  

innebär att planen antas av kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden.

Laga kraft

Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat eller när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva kommunens antagandebeslut. En översiktsplan är inte juridiskt bindande och vinner inte laga kraft, men genom kommunfullmäktiges antagande utgör den ett viktigt dokument för kommunens utveckling.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.