Översiktsplan och strategisk planering

Översiktsplaner omfattar hela eller avgränsade delar av kommunens geografiska yta och ger riktlinjer för hur mark- och vattenområden ska användas. Andra översiktliga strategiska planer ger också vägledning för utveckling av till exempel bebyggelse, trafik och grönområden.

Utsikt Borråkra.
Utsikt Borråkra.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan och den utgör ett viktigt beslutsunderlag för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt.

  • Kommunen måste enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som visar hur mark-och vattenområden i kommunen anses vara bäst lämpad att använda. 
  • Översiktsplaner är över stora områden (städer/kommuner) och ska visa hänsyn till flera saker: allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer och visa hur samordning skall ske med nationella och regionala mål.
  • Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men fungerar som vägledning för detaljplanering och bygglov
  • Varje mandatperiod ska en planeringsstrategi tas fram. Planeringsstrategin ska vara framåtsyftande och utgöra en politisk helhetsbedömning av översiktsplanen. I detta arbete ingår att utreda behovet av att uppdatera översiktsplanen eller att t.ex. ta fram nya planeringsunderlag.

Den nu gällande översiktsplanen för Kristianstads kommun antogs av kommunfullmäktige 2013 och har en tidshorisont fram till 2025. Kommunfullmäktige beslutade 2021 att översiktsplanen för Kristianstad kommun är aktuell, men gav BN i uppdrag att ta fram en planeringsstrategi till 2024. Kommunfullmäktige antog 2021 en ny ”Översiktsplan för Kristianstad stad” och har sedan 2019 även en antagen ”Kust- och havsplan”. Det finns ett pågående arbetet med att ta fram en fördjupad ”Översiktsplan för Åhus”.

Kommunen arbetar också med andra former av strategier, utredningar och planeringsprojekt på översiktlig nivå. Läs mer om vad som är på gång inom översiktlig planering via länkarna.

Pågående översiktlig planering

Gällande översiktsplaner och antagna strategier

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.