Vä 157:5 m fl

Planändringen av Vä 157:5 m fl syftar till att skapa bättre förutsättningar att tillvarata marken för verksamheter kopplade till rastplatsändamål i form av handel- och restaurangverksamhet. Inkomna synpunkter bearbetas nu inför antagande.

Illustration: utformningsförslag Källa: Wennström & Lundquist arkitekter (2022-05-31)
Illustration: utformningsförslag Källa: Wennström & Lundquist arkitekter (2022-05-31)

Syfte och omfattning

Planändringen syftar till att skapa bättre förutsättningar att tillvarata marken för verksamheter kopplade till rastplatsändamål i form av handel- och restaurangverksamhet. Planområdet ligger i anslutning till Vä trafikplats och omfattar två gällande detaljplaner som innefattar handel, drivmedelsförsäljning, centrum och rastplats i planområdets norra del. Inom ramen för ändringen så justeras höjden från 3 meter byggnadshöjd till 10 meter nockhöjd i den södra delen av planområdet. Ett stråk av planlagd kvartersmark ändras till allmän platsmark/gata för att möjliggöra en tillfartsväg genom planområdet. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan Kristianstad stad (KF 2021-12-14) och handläggs med  standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget fanns tillgängligt för synpunkter fr om 2022-09-12 t om 2022-10-03.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.