Vä 157:5 m fl

Planändringen av Vä 157:5 m fl syftar till att skapa bättre förutsättningar att tillvarata marken för verksamheter kopplade till rastplatsändamål i form av handel- och restaurangverksamhet. Detaljplanen har fått laga kraft 28 december 2022.

Illustration: utformningsförslag Källa: Wennström & Lundquist arkitekter (2022-05-31)
Illustration: utformningsförslag Källa: Wennström & Lundquist arkitekter (2022-05-31)

Syfte och omfattning

Planändringen syftar till att skapa bättre förutsättningar att tillvarata marken för verksamheter kopplade till rastplatsändamål i form av handel- och restaurangverksamhet.  Inom ramen för ändringen så justeras höjden från 3 meter byggnadshöjd till 10 meter nockhöjd i den södra delen av planområdet. Ett stråk av planlagd kvartersmark ändras till allmän platsmark/gata för att möjliggöra en tillfartsväg genom planområdet. 

Detaljplanen har fått laga kraft 2022-12-28

Handlingar

De antagna handlingarna finns nedan.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.