Vä 157:5 m fl

Planändringen av Vä 157:5 m fl syftar till att skapa bättre förutsättningar att tillvarata marken för verksamheter kopplade till rastplatsändamål i form av handel- och restaurangverksamhet. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på granskningsförslaget.

Illustration: utformningsförslag Källa: Wennström & Lundquist arkitekter (2022-05-31)
Illustration: utformningsförslag Källa: Wennström & Lundquist arkitekter (2022-05-31)

Syfte och omfattning

Planändringen syftar till att skapa bättre förutsättningar att tillvarata marken för verksamheter kopplade till rastplatsändamål i form av handel- och restaurangverksamhet. Planområdet ligger i anslutning till Vä trafikplats och omfattar två gällande detaljplaner som innefattar handel, drivmedelsförsäljning, centrum och rastplats i planområdets norra del. Inom ramen för ändringen så justeras höjden från 3 meter byggnadshöjd till 10 meter nockhöjd i den södra delen av planområdet. Ett stråk av planlagd kvartersmark ändras till allmän platsmark/gata för att möjliggöra en tillfartsväg genom planområdet. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan Kristianstad stad (KF 2021-12-14) och handläggs med  standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr om 2022-09-12 t om 2022-10-03.
Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
i Kristianstad. 

De som vill lämna synpunkter på granskningshandlingen gör det via kommunens e-tjänst
eller skriftligen till: 
planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med ”BN 21-2192”. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.  Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast den 3 oktober 2022.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.