Tollarp 199:2

Förslag till detaljplan för del av Tollarp 199:2 m fl i Tollarp är nu på granskning.

Syfte och omfattnig

Detaljplanen ska möjliggöra att tillåten markanvändning inom planområdet, ”industriändamål med sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad”, ändras till C-centrum och Z-verksamheter. Avsikten är att utveckla området med fler centrumanknutna verksamheter. Samtidigt ska verksamheter med viss begränsad omgivningspåverkan, t.ex. lager, tillverkning och verkstad, kunna finnas kvar i området. Syftet är också att värna kulturhistoriska och samhällshistoriska värden inom bebyggelsemiljön i planområdets västra del.  

Synpunkter  

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr om 2021-04-16 t om 2021-04-30.
Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. 

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen till:
planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad
Synpunkter på planförslaget lämnas via kommunens e-tjänst:
https://etjanster.kristianstad.se/s/detaljplan 

Märk e-post/brev med "BN 16-2223". Synpunkter skall ha inkommit till byggnadsnämnden senast den 30 april 2021.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.    

 
PlanhandlingarUtredningar
Meddelande om granskning  Kulturmiljöutredning
Planbeskrivning  Miljöteknisk markundersökning
Plankarta   
Samrådsredogörelse  
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.