Önnestad 112:1

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för att utveckla Önnestad med nya bostäder i ett strategiskt läge nära pendeltågsstationen. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 23 juni och planen beräknas få laga kraft i slutet av juli 2022.

Illustration möjlig bebyggelse inom Önnestad 112:1, Kristianstads kommun
Illustration möjlig bebyggelse inom Önnestad 112:1, Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Planområdet ligger utmed järnvägen söder om Byagatan och omfattar strax under 12 hektar. Marken ägs av Kristianstads kommun.

Detaljplanen möjliggör för en variation av småhus och lägenheter och det finns utrymme för förskola och omsorgsboende inom planområdet.

Synpunkter

Detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden den 26 april 2022 och beräknas tas upp för antagande i kommunfullmäktige i juni 2022. Berörda sakägare enligt fastighetsförteckning som har lämnat synpunkter under planprocessen får information inför antagandet.

Handlingar

Antagandehandlingarna finns att ta del av nedan.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.