Lasarettet 5, Östermalms park

En ny detaljplan har tagits fram för att utveckla Östermalms park och förtäta området med bostäder. Detaljplanen beräknas antas av kommunfullmäktige den 14 april 2021.

Illustration bostäder och kvarterspark, Liljewall arkitekter
Illustration bostäder och kvarterspark, Liljewall arkitekter

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utveckla Östermalms park och förtäta kvarteret med bostäder. Detaljplanen ger möjlighet för ca 250-300 nya lägenheter med inslag av centrumfunktioner samt två nya parkmiljöer. Planen tillåter rivning av tre befintliga byggnader.

Detaljplanen var utställd för granskning under hösten 2020. Byggnadsnämnden godkände detaljplanen den 26 januari 2021 och beslutade att skicka den vidare till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen beräknas tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 14 april 2021.

Berörda sakägare enligt fastighetsförteckning kommer att underrättas inför kommunfullmäktiges beslut.

Synpunkter

Tiden för att lämna synpunkter på planförslaget har gått ut. 

Handlingar

Antagandehandlingarna finns nedan för kännedom.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.