Hammar 8:12 m fl

En ny detaljplan har tagits fram för bostäder inom Hammar 8:12 m fl i östra delen av Hammar. Detaljplanen fick laga kraft den 20 september 2023.

Illustration - Kristianstads kommun
Illustration - Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Syftet med upprättad detaljplan är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som uppförs både som friliggande enbostadshus, sammanbyggda som radhus/parhus/kedjehus samt flerbostadshus i upp till fem våningar. Utöver kvartersmark för bostadsbebyggelse anger detaljplanen ytor för allmänplats för kommunikationsytor för trafik och gång- och cykelvägar samt natur- och parkmark för rekreation, lek och omhändertagande av dagvatten.

Planområdet omfattar cirka 6,2 hektar och ligger i östra delen av Hammar, i östra Kristianstad. Planområdet gränsar i väster till Hammars skola och i norr till befintlig bostadsbebyggelse. Åt öster avgränsas planområdet av Gamla Fjälkingevägen som följs av jordbruksmark, i söder jordbruksmark följt av verksamheter, framför allt fordonsservice. Området är inte planlagt sedan tidigare men är förenligt med ställningstaganden i gällande översiktsplan (KF 21-12-14) men handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) eftersom planförslaget inte var förenligt med översiktsplanen när uppdraget gavs.

Laga kraft 
Kommunfullmäktige antog 2023-04-11 § 78 detaljplanen för Hammar 8:12 med flera. 
Kommunfullmäktiges antagandebeslut överklagades till Mark- och miljödomstolen enligt 13 kap 2a § plan- och bygglagen. Mark- och miljödomstolen har i dom 2023-08-30 avslagit överklagandet. Tiden för överklagande av domen gick ut 2023-09-20 och överklagades inte.
Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har därmed fått laga kraft den 2023-09-20.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.