Hammar 8:12 m fl

En ny detaljplan har tagits fram för bostäder inom Hammar 8:12 m fl i östra delen av Hammar. Detaljplanen har överklagats och översänts till mark- och miljödomstolen i maj 2023.

Illustration - Kristianstads kommun
Illustration - Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Syftet med upprättad detaljplan är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som uppförs både som friliggande enbostadshus, sammanbyggda som radhus/parhus/kedjehus samt flerbostadshus i upp till fem våningar. Utöver kvartersmark för bostadsbebyggelse anger detaljplanen ytor för allmänplats för kommunikationsytor för trafik och gång- och cykelvägar samt natur- och parkmark för rekreation, lek och omhändertagande av dagvatten.

Planområdet omfattar cirka 6,2 hektar och ligger i östra delen av Hammar, i östra Kristianstad. Planområdet gränsar i väster till Hammars skola och i norr till befintlig bostadsbebyggelse. Åt öster avgränsas planområdet av Gamla Fjälkingevägen som följs av jordbruksmark, i söder jordbruksmark följt av verksamheter, framför allt fordonsservice. Området är inte planlagt sedan tidigare men är förenligt med ställningstaganden i gällande översiktsplan (KF 21-12-14) men handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) eftersom planförslaget inte var förenligt med översiktsplanen när uppdraget gavs.

Överklagad detaljplan
Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 11 april 2023. Planen överklagades mark- och miljödomstolen i Växjö i maj 2023. Mark- och miljödomstolen har beslutat att avslå överklagandet. 

Handlingar

Besvärshänvisning och de antagna planhandlingarna finns nedan.

Tiden för att lämna synpunkter eller överklaga ärendet har gått ut.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.