Hammar 138:24

Ett nytt förslag till detaljplan har tagits fram för förskola och bostäder i Hammar. Detaljplanen har fått laga kraft i november 2022.

Karta Kristianstads kommun
Karta Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för förskola och bostäder samt bekräfta befintlig handelsverksamhet inom del av området. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan (KF 2009-06-09) och handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget har varit tillgängligt för synpunkter t om 2021-12-20.

Planhandlingar Utredningar
Planbeskrivning Bullerutredning rev 210916
Plankarta Markteknisk undersökningsrapport
Granskningsutlåtande 3 PM projektering av förskolebyggnad
Granskningsutlåtande 2 PM översiktlig geoteknisk undersökning
Granskningsutlåtande 1 PM översiktlig miljöteknisk markundersökning
Samrådsredogörelse  

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.