Hammar 138:24

Ett nytt förslag till detaljplan har tagits fram för förskola och bostäder i Hammar. Planförslaget befäster även den pågående handelsverksamheten inom planområdets södra del. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 1 mars 2022.

Karta Kristianstads kommun
Karta Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för förskola och bostäder samt bekräfta befintlig handelsverksamhet inom del av området. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan (KF 2009-06-09) och handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget har varit tillgängligt för synpunkter t om 2021-12-20.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planhandlingar Utredningar
Planbeskrivning Bullerutredning rev 210916
Plankarta Markteknisk undersökningsrapport
Granskningsutlåtande 3 PM projektering av förskolebyggnad
Granskningsutlåtande 2 PM översiktlig geoteknisk undersökning
Granskningsutlåtande 1 PM översiktlig miljöteknisk markundersökning
Samrådsredogörelse  
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.