Domus 4 m fl

I den gällande detaljplanen för södra delen av Galleria Boulevard tillåts centrumverksamheter, handel, parkering och bostäder. Skola tillåts inte. En ny detaljplan skulle möjliggöra även för skolverksamhet i form av gymnasieskola, högskola, universitet och övrig vuxenutbildning.

Bild från oktober 2021. Vy från sydväst mot Hästtorget och Kvarter C.
Bild från oktober 2021. Vy från sydväst mot Hästtorget och Kvarter C.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av södra delen av Galleria Boulevard (Kvarter C) med lokaler för gymnasieskola. Även högskola, universitet och övrig vuxenutbildning tillåts. Byggnaden ska även kunna användas för centrumverksamheter. Källarplanet ska kunna användas som parkeringsanläggning.

Byggrätten anpassas till behovet av lokaler för gymnasieskola. Samtidigt ska möjligheter att begränsa negativ påverkan på angränsande bostadslägenheter tas tillvara avseende skuggning och dagsljusinsläpp.

Läge och omfattning

Planområdet består av södra delen av Galleria Boulevard (Kvarter C) samt angränsande mark i öster. Området gränsar i väster till Östra Boulevarden, i söder till Hästtorget och i öster till Kanalparken och punkthuset No.12. 

Södra delen av Galleria Boulevard (Kvarter C) består av två oinredda handelsplan och ett oinrett källarplan. Markområdet i öster består av lastzonsområde, tillfart till ett planerat parkeringsgarage samt tillfart och kommunikationsytor till ett punkthus med bostäder inom Domus 3. I planområdet ingår även en remsa av Kanalparken med plantering och sittplatser.

Sedan den 2 juni 2023 äger Kristianstads kommun all mark inom planområdet

Kort historik

Området med Galleria Boulevard och Hästtorget ligger inom den del av staden som från 1800–talets mitt utgjorde Östra Salutorget. Under 1800–talet miste Kristianstad sin betydelse som fästning och på 1850–talet revs vallar och bastioner för att ersättas med trädkantade boulevarder efter internationellt mönster. Östra Salutorget var ett stort sammanhängande område som bildades öster om Östra Boulevarden efter befästningsverkens raserande. Både de årliga marknaderna och delvis också torghandeln flyttades hit. Bebyggelsen väster om Östra Boulevarden är en del av den ursprungliga rutnätsstaden från 1600–talet.

Innan Galleria Boulevard uppfördes bestod området av storskalig bebyggelse i form av varuhuset Domus med tillbyggd biograf, ett resecentrum och stora öppna ytor med parkering.

Synpunkter

Byggnadsnämnden beslutade 23 maj 2023 § 93 att skicka Detaljplan för Domus 4 m.fl. i Kristianstad på samråd. Samrådstiden var 21 juni till 23 juli 2023. Tiden för att lämna synpunkter har gått ut.

Planprocessen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning innan detaljplanen antas.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.