Degeberga 72:1

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram är att ändra tillåten markanvändning för kyrkligt ändamål till bostadsändamål för Degebergas äldre prästgård, som idag inrymmer en privat bostad. Detaljplanen har varit utställd på samråd och synpunkterna bearbetas nu inför granskning.

Syfte och omfattning

Planområdet är centralt beläget i Degeberga. Planförslaget innebär att området får användas till bostadsändamål från tidigare kyrkligt ändamål i enlighet med dagens förhållande. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan (KF 2013-03-12) och handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2021-08-27.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.