Degeberga 72:1

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram är att ändra tillåten markanvändning för kyrkligt ändamål till bostadsändamål för Degebergas äldre prästgård, som idag inrymmer en privatbostad. Detaljplanen är antagen och har fått laga kraft den 7 januari 2022.

Syfte och omfattning

Planområdet är centralt beläget i Degeberga. Planförslaget innebär att området får användas till bostadsändamål från tidigare kyrkligt ändamål i enlighet med dagens förhållande. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan (KF 2013-03-12) och handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Detaljplanen är antagen och har fått laga kraft

Detaljplanen antogs av byggnadsnämden den 15 december 2021. Länsstyrelsen beslutade att inte överpröva kommunens antagande och detaljplanen har fått laga kraft den 7 januari 2022.

Handlingar

De antagna planhandlingarna finns att ta del av nedan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.