Dammlyckan 12

Ett förslag till ändring av befintlig detaljplan har tagits fram för fastigheten Dammlyckan 12 i Åhus. Ändringen av detaljplanen syftar främst till att möjliggöra för flera typer av bebyggelse. Planområdet omfattar ca 5370 m² och marken ägs av AB Kristianstadbyggen.

Syfte och omfattning

Planområdet ligger i Åhus strax sydväst om Ica Kvantum och nordväst om Rönnowskolan. Området är idag planlagt för radhus upp till två våningar med 7,6m byggnadshöjd. Aktuellt planförslag innebär framförallt att den gällande detaljplans byggnadssätt ändras samt att detaljplanen uppdateras till ny praxis. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan (KF 2013-03-12) och handläggs med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Synpunkter

Detaljplanen har varit utställd för samråd och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planhandlingar Utredningar
Meddelande om Samråd  Markteknisk undersökningsrapport
Planbeskrivning PM Farligt gods Kvarteret Lillemöllan
  Projekteringsunderlag
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.