Atlas 1, Vä 2:72 mfl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för bostäder i Vä. Nu bearbetas inkomna synpunkter inför antagande.

Illustration: Kristianstads kommun
Illustration: Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Syftet är att pröva möjligheten till bostäder med en effektivare väg- och bebyggelsestruktur i Vä anpassat till rådande markterräng och befintliga stenmurar. Planområdet omfattar cirka 92 262 m2 och marken ägs av Kristianstads kommun och Planeternas tomt AB. Planförslaget överensstämmer med gällande fördjupad översiktsplan (KF 2009-06-09) och handläggs med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter till och med 2021-11-16.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 
Planhandlingar Utredningar
Underrättelse om granskning Geoteknisk utredning 200513
Planbeskrivning Miljöteknisk markundersökning 200514
Plankarta Naturvärdesinventering
Samrådsredogörelse Dagvattenutredning
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.