Upphävd detaljplan för Nyehusen och Furuboda

Regeringen har beslutat att länsstyrelsens upphävande av detaljplanen står fast. Det innebär att det inte blir några utökade byggrätter för bostäderna och fritidshusen i Nyehusen och Furuboda.

Syfte och bakgrund

Kommunen antog 2018 en detaljplan för att utöka byggrätten inom befintliga bostads- och fritidhustomter till 140 kvadratmeter byggnadsarea i enlighet med "Program för kustens utveckling – från Åhus till Juleboda". Ett 20-tal likadana planändringar hade antagits tidigare för kustområdet.

Detaljplanen för Nyhusen Furuboda upphävdes direkt av länsstyrelsen våren 2018 på grund av risk för översvämning. Kommunen överklagade detta beslut till regeringen och höll fast vid att större bostäder skulle tillåtas och att en ny detaljplan var viktig för utveckling och förbättring av bebyggelsen längs kusten.

Regeringen tog in synpunkter (yttranden) från både Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Boverket, som båda höll med länsstyrelsen om att det var olämpligt att utöka byggrätterna med hänsyn till översvämningsrisken.

Regeringens beslut

Regeringen har nu, 2020-06-04, beslutat att länsstyrelsens upphävande ska stå fast. Det innebär att de fastigheter som ligger inom det aktuella planområdet inte får någon utökad byggrätt, utan att tidigare planbestämmelser om 70 kvadratmeter byggnadsarea för bostäder kvarstår.

Det har alltså ingen betydelse vilken höjd tomten har eller om fastigheten är ansluten till kommunalt vatten- och spillvattennät eller ej, utan det är den tidigare detaljplanen från 2001 som fortsatt kommer att gälla för området.

Handlingar

Ta del av gällande detaljplan via kartan nedan.

Planhandlingarna för den upphävda detaljplanen finns nedan för kännedom.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.