Inga utökade byggrätter för kvarvarande kustplaner

Det är nu klargjort att det inte kan genomföras fler planändringar för utökade byggrätter enligt "Program för kustens utveckling från Åhus till Juleboda” från 2009. Byggnadsnämnden har beslutat att avskriva uppdraget för fortsatta ändringar 2021-03-30.

Bebyggelse utmed kusten, Kristianstads kommun
Bebyggelse utmed kusten, Kristianstads kommun

Kristianstads kommun har granskat förutsättningarna för de kvarvarande detaljplaner som skulle få utökad byggrätt i enlighet med ”Program för kustens utveckling från Åhus till Juleboda”, KF 2009-02-10. Sammantaget är det inte möjligt med fortsatta ändringar och uppdragen har avskrivits av byggnadsnämnden 2021-03-31.

Bakgrund

Bakgrunden till att det inte är framkomligt med fler detaljplaneändringar är slutsatserna från processen med ändringen för Furuboda/Nyehusen, som länsstyrelsen upphävde på grund av risk för översvämning 2018.

Kommunen överklagade länsstyrelsens beslut till Regeringen som i sin tur tog in yttranden från Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

De statliga myndigheterna är överens om att utökningen av byggrätterna för befintliga fastigheter utmed kusten är olämplig. Det är inte heller tillräckligt att ange höjdbestämmelser för byggnader eller mark inom enskilda planområden utan det krävs insatser för kustskydd och säkring av infrastruktur på övergripande nivå, som inte är möjliga i dagsläget.

Regeringen fastställde länsstyrelsens upphävande i juni 2020.

Vad innebär det?

Detta innebär att det inte blir några utökade byggrätter för de kvarvarande områdena enligt kustprogrammet från 2009. Det är inte möjligt för kommunen att fortsätta ändra eller ”dela” planområden och öka byggrätter för t ex fastigheter med högre marknivåer. Det har heller ingen betydelse om fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten- och spillvattennät eller ej.

Vilka områden berörs?

De planområden som berörs och inte får utökad byggrätt är Furuboda/Nyehusen, Yngsjö östra, Yngsjö västra och Vantamansvägen.

Utöver detta så berörs planområden i Östra Sand och Juleboda, där ändringar skulle göras enbart för komplementbyggnader, eftersom nya eller större bostäder inte får tillkomma p g a närliggande militära övningsområden. Även dessa uppdrag har avskrivits av byggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige har också 2019-11-12 antagit en ny översiktsplan, ”Kust- och havsplan” som anger riktlinjer för mark- och vattenanvändningen längs kusten och redovisar zoner med risk för översvämning. Kust- och havsplanen har ersatt kustprogrammet och gäller som underlag för nya planansökningar.

Karta

De berörda planområdena som inte får utökade byggrätter framgår av kartan nedan. Här gäller fortsatt de tidigare detaljplanerna.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.