Almen 10

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för att möjliggöra för byggnation av ett nytt vårdboende på fastigheten Almen 10. Detaljplanen har varit utställd för granskning och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter.

Illustration över planerat Vårdboende -Kristianstads kommun
Illustration över planerat Vårdboende -Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en nybyggnation av befintligt vårdboende på fastigheten eftersom befintlig byggnad bedöms vara i så pass dåligt skick att renovering inte är tillräcklig. Då befintlig byggnad, uppförd under 60-talet, är i strid med gällande detaljplan vad gäller byggnadsarea, antal bostäder, föreskrivet antal våningar och angiven byggnadshöjd krävs en ny detaljplan.

Planområdet omfattar ca 7 800 m2 och marken är i enskild ägo.

Synpunkter

Tiden för att lämna synpunker på planförslagt har gått ut. Detaljplanen var utställd för granskning   
t om den  8 november 2020.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.