Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser om vad marken får användas till och vad som får byggas inom området. Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov.

Illustration detaljplan och byggprojekt, Marie-Louise Gustafsson
Illustration detaljplan och byggprojekt, Marie-Louise Gustafsson

En detaljplan reglerar bland annat vad marken får användas till och hur hög bebyggelsen får vara. Den gäller för alla fastigheter inom ett planområde. Det är bara kommunen som kan upprätta, upphäva och anta (godkänna) detaljplaner. Detta kallas för det kommunala planmonopolet. 

Pågående detaljplaner öppna för synpunkter

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. De planer som för närvarande är öppna för synpunkter nås via länkarna nedan.

Pågående detaljplaner i andra planskeden

Kommunen arbetar med ett 50-tal detaljplaner som befinner sig i olika skeden av planprocessen. Här finns de detaljplaner som ofta efterfrågas avseende information eller handlingar.

Uddarp 1:14
Detaljplan för en eller tvåbostadshus

Saxen 11
Detaljplan för flerfamiljsboende

Lillö 50:18 m fl
Härlövs handelsområde

Revisorn 8 och 31
Detaljplan för bostäder, kontor, service  

Öllsjö 67:139
Bostads- och centrumändamål

Sommarlust 3 m fl 
Detaljplan för förtätning inom Sommarlustområdet 

Kristianstad 4:47 m fl 
Detaljplan för nytt Rättscentrum

Fjälkinge 42:1 och 33:1
Detaljplan för byggnation av bostäder

Ändring av detaljplan för södra delen av Nyehusen samt norra delen av Furubodaområdet  
Detaljplanen är överklagad.

Gällande detaljplaner

Du söker och hittar gällande detaljplaner i kommunens kartdatabas. Klicka på respektive planområde i kartan nedan för att ta del av gällande planbestämmelser för ditt område.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.