Strandskydd

I hela landet gäller ett generellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag. Syftet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda förutsättningar för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattenområdet och omfattar även undervattensmiljön. Strandskyddet kan vara utökat. I Kristianstads kommun har till exempel området vid Ivösjöns stränder utökats till 150 meter och utmed kusten till 300 meter på mark som inte omfattas av detaljplan.

Det är Miljöbalken som reglerar vad man får och inte får göra inom strandskyddsområde. Inom strandskyddsområde får inte:

 • Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag.
  Nya byggnader uppföras.
 • Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
 • Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses ovan.
 • Åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Förbuden gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, som behövs för jordbruket, fisket eller skogsbruket och om de till sin funktion måste finnas inom området för strandskydd.

Hör med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker på vad som gäller i ditt område!

Strandskyddsdispens

För att få bygga nära vatten krävs i allmänhet dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Kristianstads kommun har i vissa fall rätten att besluta om dispens. Länsstyrelsen beslutar dock kring vatten, som utöver strandskyddet, också omfattas av andra förordnanden, vilka länsstyrelsen ändå måste pröva. Exempel på sådana områden där länsstyrelsen är den beslutande myndigheten är kuststräckan, vattenriket och naturvårdsområden.

Särskilt skäl

För att kunna få dispens från strandskyddet krävs att det finns ett särskilt skäl. Enligt miljöbalken finns det sex olika godkända särskilda skäl. Att området som dispensen avser:

 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 1. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 2. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 3. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 4. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Även om det finns särskilda skäl kan dispens inte lämnas om anläggningen eller åtgärden strider mot strandskyddets syften, det vill säga att förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv försämras eller om livsbetingelserna för djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt.

OBS! Den tidigare lättnaden inom Skåne att dispens från strandskyddet inte fordras för en komplementbyggnad till befintligt en- eller tvåbostadshus på tomtplats om den placeras längre från stranden än huvudbyggnaden och högst 20 meter från huvudbyggnaden gäller inte längre efter 1 januari 2015.

En avgift tas ut för ansökan om dispens från strandskyddet.  

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.