Solenergianläggningar

Solenergianläggningar kan vara en solfångare som värmer till exempel luft eller en vätska. Det kan också vara solceller som producerar el. Solceller och solfångare kan placeras både på marken och på byggnader. I många fall kan de uppföras utan bygglov, men det finns dock undantag.

Solceller och solfångare som placeras på marken kräver inget bygglov. Från och med 1 augusti 2018 krävs det inte heller något bygglov för solenergianläggningar som placeras på en byggnad, under förutsättning att solcellspanelerna eller solfångarna monteras så att de följer byggnadens form och inte strider mot detaljplanen för området. På byggnader som ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser kan solenergianläggningar monteras utan bygglov.

Solenerginanläggningar som kräver bygglov

  • På byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och ligger inom detaljplanerat område.
  • På byggnader som ligger inom eller i anslutning till riksintresse för totalförsvaret och inom detaljplanerat område.
  • Om gällande detaljplan eller områdesbestämmelser anger att bygglov krävs för åtgärden.

Är du tveksam om din byggnad omfattas av bygglovsbefrielsen så får du gärna kontakta oss i förväg.

Att tänka på när du uppför solenergianläggning

Om byggnadens bärande konstruktion eller brandskyddet väsentligt påverkas av åtgärden kan det krävas en anmälan till byggnadsnämnden.

Alla ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Placering och utformning får inte göras på sådant sätt som innebär fara eller en betydande olägenhet för omgivningen på annat sätt. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.