Ovårdade fastigheter

Skrotbilar, häckar och träd som behövs klippas, har en tendens till att skapa otrevnad på tomten. Genom att ta hand om din tomt på ett ordnat sätt undviker du både olycksrisker och grannosämja.

Du är enligt plan- och bygglagen skyldig att hålla din tomt i ett vårdat skick så att inte betydande olägenheter för omgivningen och trafiken uppstår och så att risken för olycksfall begränsas.

Det innebär till exempel att du inte kan ha stora mängder med bråte och upplag på din tomt. Också byggnader ska hållas i vårdat skick. De ska underhållas så att dess utformning och tekniska egenskapskrav i huvudsak bevaras. 

Vildvuxen tomt

En vildvuxen tomt bedöms sällan som ovårdad till den grad att ett ingripande från byggnadsnämnden är befogat. Om du som fastighetsägare upplever olägenhet av rot eller gren som tränger in på din fastighet från granntomten, får du med stöd av 3 kap. 2 § jordabalk (1970:994) ta bort (beskära) roten eller grenen i fastighetsgräns. Grannen ska emellertid ges möjlighet att först själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för hen.

Många bilar på tomten

Bilar kan vara en hobby, men förvarar du många fordon, eller har fordon i dåligt skick på din tomt, kan du bli tvungen att ta bort dem. Har du äldre fordon som kan läcka kemikalier gör du miljön en tjänst om du ser till att detta förhindras. Släpper du ut kemikalier i miljön riskerar du dessutom att blir anmäld och dömd för miljöbrott.  

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.