Lyckan - tomt 30

Tomten utgör nordvästra delen av en förr större tomt. Det nuvarande putsade boningshuset torde ha uppförts någon gång under andra hälften av 1800-talet. Omkring 1890 bosatte sig eventuellt husmannen Anders Svensson här.

Ort: Åhus
Område: Centrala
Kvarter: Lyckan

År 1900 flyttade bryggerifabrikören Reinhold Danielsson hit. Samma år fick han bygglov för en bryggeribyggnad med ett enda rum inne på tomten vid södra tomtgränsen; dessförinnan förefaller endast ha funnits boningshuset vid gatan. – Tre år senare friköptes tomten från Kronan.

Bygglov gavs sedan 1907 för stallbyggnad, placerad som förlängning mot öster av bryggeribyggnaden, och 1910 för ännu en bryggeribyggnad, en smal halvlänga väster om den tidigare, nående med gavel ut mot gatan. Rörelsen benämns nu ”Åhus Bryggeri & Wattenfabrik”.

Bryggerifabrikören Danielsson dog 1913. Verksamheten fortsatte, till att börja med tydligen under änkans, Karna Danielsson, ledning och sedan under sonens, bryggerifabrikören Karl Danielsson, ledning; år 1929 stod ”Bryggeribolaget K. Danielsson” som bygglovssökande när det gällde insättande av en dörr längst i norr i boningshusets gatufasad. Karl Danielsson blev sedan fastighetens ägare 1937.

Rivningslov gavs så för den yngre bryggeribyggnaden; dock tycks endast den västra delen närmast gatan ha rivits vid detta tillfälle. Under 1940-talets första hälft var det aktuellt med olika byggnadsarbeten, bl.a. inredande av vindsvåningen i boningshuset och tillbyggnad av fabriksbyggnaden, det senare också 1951, då en andra våning med bl.a. laboratorium tillkom. Tre år därefter gavs bygglov för ny- och tillbyggnad av garage och lagerutrymmen i vinkel i nordöst på tomten.

Bryggerifabrikören Karl Danielsson flyttade bort 1954 medan verksamheten fortsatte till början av 1960-talet.

– År 1972 gavs rivningslov för uthusbyggnader i nordöst och i söder närmast gatan.

Arvingar sålde 1975 till den nuvarande ägaren, slöjdläraren Lars Georgsson, som efter upprustning flyttade hit.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.