Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Byggnader, även sådana som inte är utpekade som värdefulla, ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning bevaras. Om en byggnad behöver ändras ska det utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara på bland annat byggnadens kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Viktigt att tänka på är att detta även gäller för sådana åtgärder som inte kräver bygglov.

Det finns områden som är utpekade som riksintresse för kulturmiljövården men enskilda byggnader eller miljöer kan också vara skyddade i detaljplan med till exempel varsamhets- och/eller anpassningsbestämmelse och rivningsförbud men de kan också vara skyddade som byggnadsminnen.

Byggnadsvårdsbidrag

I Kristianstads kommun finns det möjlighet att söka bidrag för byggnads- eller anläggningsvårdande åtgärder på byggnader eller anläggningar som är kulturmiljömässigt värdefulla. Åtgärderna kan avse miljöskapande åtgärder i samband med nybyggnad, men bidrag kan även lämnas till underhåll och förnyelse. Även nyare byggnader kan komma ifråga om de är tidstypiska.

Bidraget kan endast avse miljöbetingade merkostnader och i regel för åtgärder där medel inte bedöms kunna utgå från annat håll. Bidraget beslutas av byggnadsnämnden och kan sökas av den som har nytta av åtgärden. 

Din ansökan skickar du till:

Kristianstads kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.