Kaminer och eldstäder

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal måste du lämna in en anmälan. Sedan ska du få ett startbesked innan installationen eller ändringen får påbörjas. Innan du börjar använda eldstaden ska ett slutbesked vara utfärdat.

Byggnadsnämnden prövar bara de tekniska egenskapskraven. Det vill säga att installationen eller ändringen har förutsättningar att bli rätt utförd och att en brandskyddskontroll sker. För att den egna eldningen inte ska bli en olägenhet för omgivningen, måste man också följa miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens föreskrifter om eldning. I annat fall kan miljö- och hälsoskyddsnämnden utfärda eldningsförbud.

Installation eller väsentlig ändring kräver startbesked

En installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal måste anmälas till byggnadsnämnden och du måste invänta startbesked innan du får påbörja installationen.

 • Vid installation av ny eller begagnad eldstad ska prestandadeklaration bifogas anmälan.
 • Avser du installera en begagnad eldstad som saknar prestandadeklaration och är osäker på om den uppfyller kraven i byggreglerna är du välkommen att kontakta byggnadsinspektör på bygglovsavdelningen.
 • För installation som ändrar en byggnads utseende eller karaktär ska fasadritning inlämnas tillsammans med anmälan.
 • För installation av äldre tidstypisk eldstad. Om du inte har prestandadeklaration för eldstaden eller om den inte uppfyller kraven i byggreglerna kan eldstaden trots allt godkännas om man avser installera den i en byggnad som tidigare har haft en sådan och om den är anpassad till byggnadens ålder och karaktär. Är du osäker på om din kamin eller vedspis uppfyller dessa krav är du välkommen att kontakta byggnadsinspektör på bygglovsavdelningen.

Väsentlig ändring av eldstad och rökkanal

I Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, framgår vilka åtgärder som anses vara en väsentlig ändring av eldstad och rökkanal:

 • insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
 • installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets
 • byte av eldstad, om den nya eldstaden inte är likvärdig den gamla.

Byte av eldstad kräver nästan alltid en anmälan. För att en anmälan inte ska krävas vid byte av eldstad, ska den nya eldstaden vara likvärdig. Det vill säga med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal. Effekten är vanligtvis större i en ny eldstad och det går sällan att fastställa för den äldre eldstaden.

Från den 1 oktober 2019 ska ändrade regler tillämpas vid installationer av kaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved.

Från och med den 1 oktober 2019 gäller ändrade regler vid installation av kaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved. Syftet är att minska koloxidutsläppen. Därför är det numera krav på att en prestandadeklaration ska inlämnas tillsammans med anmälan. Denna ska redovisa att kaminen eller vedspisen ska klara gällande krav för högsta tillåtna nivåer för koloxidutsläpp respektive lägsta tillåtna verkningsgrad enligt Boverkets byggregler.

Regeländringarna gäller för

 • Fastbränsleeldade pannor
 • Rumsvärmare
  • Braskaminer
  • Pelletseldade kaminer
  • Insatser
  • Köksspisar (vedspisar)
  • Kökspannor

På Boverkets hemsida finns mer information om regeländringarna, se länk nedan.  

Vanliga frågor

 • Varför krävs anmälan till både byggnadsnämnden och sotaren?

  Byggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen tillsyn över att de tekniska egenskapskraven rörande eldstad och rökkanal efterföljs. Skorstensfejaren har å andra sidan tillsynen enligt lag om skydd mot olyckor. Genom kravet på anmälan även till byggnadsnämnden menar lagstiftaren att risken för utebliven brandskyddskontroll och medföljande risk för allvarliga olyckor till exempel sotbrand, minimeras.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.