Bygglovsbefriat

För en- och tvåbostadshus finns några undantag från kravet på bygglov. Det gäller om du vill bygga en friggebod, ett attefallshus eller om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. Från och med 1 juli 2017 utökades bygglovsbefrielsen inom detaljplan.

Vad som omfattas av friggebodsreglerna kräver varken bygglov eller anmälan. Attefallsåtgärderna kräver en anmälan enligt plan- och bygglagen. Då måste man invänta startbesked innan man får påbörja byggåtgärden.

Även om byggåtgärden i sig inte kräver bygglov, kan du behöva söka andra tillstånd avseende strandskydd, landskapsbildsskydd eller biotopskydd, etc. 

Undantag från bygglovsbefrielse

Om din fastighet innehåller en byggnad eller ingår i ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte bygglovsbefrielsen för Attefallsåtgärderna. Friggebodsreglerna gäller däremot som vanligt.

Utökad befrielse från den 1 juli 2017

För en- och tvåbostadshus, får man i många fall utföra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, om den inte placeras närmre gränsen än 4,5 meter. Åtgärden måste dock följa gällande detaljplan.

Särskilt om rad- eller kedjehus

Enligt plan- och bygglagen är bygglovsbefriade åtgärder endast möjliga för en- och tvåbostadshus. Detta är lagens begrepp för småhus, såsom villor och parhus. Det är dock inte fastighetens taxering som i plan- och bygglagens mening avgör om en byggnad är ett en- och tvåbostadshus eller inte, utan de faktiska förhållandena för byggnaden.

Ett rad- eller kedjehus betraktas som en- och tvåbostadshus om det i sig självt utgör en fullvärdig, fristående bostad. Bostaden måste då innehålla alla funktioner som en bostad ska ha, inklusive till exempel tvättstuga, och får inte vara beroende av tekniska installationer eller komponenter, såsom värmepanna, varmvattenberedare eller ventilationsaggregat, i en annan bostad. Detta gäller oavsett om varje enskild rad- eller kedjehusbostad utgör en egen fastighet, eller om hela längan är belägen på en och samma fastighet.

Rad- och kedjehus som har gemensamma trapphus, loftgångar och tvättstuga, eller där exempelvis värmekälla eller ventilationsaggregat i en utav bostäderna försörjer fler än två utav dem, är inte att betrakta som en- och tvåbostadshus och omfattas därför inte av någon bygglovsbefrielse. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.