Anmälan

Det finns flera åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan, exempelvis Attefallshus. Anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har meddelat startbesked.

För åtgärder som inte kräver lov krävs det anmälan vid

 • rivning av byggnad eller del av byggnad utanför område med detaljplan. Dock ej komplementbyggnad eller ekonomibyggnader
 • nybyggnad och tillbyggnad som inte kräver bygglov enligt bestämmelse i detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • ändring i byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
 • installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och eller avlopp (även på tomt)
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
 • underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde som angetts i detaljplan eller områdesbestämmelser,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk som ej är bygglovspliktigt

Följande bygglovsbefriade åtgärder kräver också anmälan:

 • komplementbostadshus eller komplementbyggnad max 30 m² (s.k. Attefallshus) på tomt med småhus
 • tillbyggnad till småhus max 15 kvadratmeter
 • inredning av ny bostad i ett enbostadshus, samt
 • tillbyggnad med högst två takkupor

OBS! Tänk på att större ändringar av din VA-installation (exempelvis att dra in ledningar till ett attefallshus) även kräver en anmälan till kommunens VA-avdelning och att ändringen innebär tillkommande kostnader. Läs mer om anmälan och om kostnaderna.

Så här gör du en anmälan

Använd e-tjänsten "Bygglov: Anmälan enligt plan- och bygglagen" som går att hitta under rubriken e-tjänster. Du kan även använda blanketten som finns under relaterad information. En anmälan ska innehålla:

 • anmälan, inklusive personnummer/organisationsnummer
 • huvudritningar; fasader, planer och sektion, (skala 1:100)
 • situationsplan (lämplig skala 1:400) 

Din anmälan skickar du till:

Kristianstads kommun
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstad

eller till kommun@kristianstad.se

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.