Altan, uteplats, skärmtak

Uteplatsen är en viktig del av bostaden. För en- och tvåbostadshus (småhus, såsom villor, parhus och vissa rad- eller kedjehus) finns vissa undantag från krav på bygglov rörande just uteplatser och skärmtak.

Altan

Med altan menas vanligtvis någon typ av markbeläggning eller trallgolv som definierar en uteplats. Altaner som inte höjer sig mer än 1 meter över omgivande mark kräver inte bygglov. Höjning av marknivån kan däremot kräva marklov om man ändrar den med mer än 0,5 meter. 

För altaner som är högre än en meter kan det också krävas bygglov, beroende på hur altanen ser ut och är byggd. Riksdagen har dock beslutat om en större frihet att bygga även upphöjda altaner. Beslutet innebär att altaner som inte är högre än 1,8 meter och byggs inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus inte ska kräva bygglov. Altanen får inte heller placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om inte grannarna medger det. Riksdagen har även beslutat att sådana altaner ska få strida mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Undantaget för altaner ska inte gälla för altaner i anslutning till byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. De nya reglerna började gälla den 1 juli 2019.

Men en altan eller uteplats, till exempel med ett uppstolpat träbjälklag,  som inte uppfyller villkoren enligt ovan kan kräva bygglov. Om den är högre än en meter över befintlig marknivå rekommenderar vi därför att ni tar kontakt med bygglovshandläggare för bedömning om åtgärden kräver bygglov eller ej.

Observera också att i begreppet altaner ingår inte något tak, om man har väggar och tak vid sin altan är det ett uterum och en tillbyggnad som sannolikt är bygglovspliktig.

Mur och plank

Mur eller plank runt uteplatser kan byggas inom 3,6 meter från bostadshuset utan att du behöver söka bygglov. Detta gäller om de inte är högre än 1,8 meter mätt från marknivån och att åtgärden inte utförs närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Utanför 3,6 meter från bostadshuset och uteplatsen kräver murar och plank normalt bygglov.

Skärmtak

Enligt plan- och bygglagen får man utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer, utan bygglov, förutsatt att åtgärden inte utförs närmare gräns än 4,5 meter. Bygglovbefriade skärmtak får inte uppta en större area än totalt 15 kvadratmeter per fastighet.

Grannes medgivande eller 4,5 meter från gräns

Förutsättningen för bygglovsbefriade altaner (enligt beskrivningen ovan), plank, murar och skärmtak är att de antingen placeras minst 4,5 meter från tomtgräns, eller så måste man ha grannens medgivande.

Vår rekommendation är att alltid inhämta ett skriftligt godkännande av granne på en aktuell ritning, så att det tydligt framgår vilken åtgärd som grannen har lämnat sitt medgivande till.

Avstånd till tomtgräns från en altan, om den är utförd på sådant sätt att de inte kräver bygglov, regleras inte av plan- och bygglagen. Vi rekommenderar dock att i förväg informera grannen om sina byggplaner och om möjligt beakta dennes synpunkter.

Till gräns som vetter mot planlagd parkmark eller naturmark (allmän platsmark) och mot gata måste avståndet vara 4,5 meter. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.