Brandskydd, sotning

Kommunen ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i brandförebyggande syfte. Det är fastighetsägaren själv som har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Kristianstads Sotnings AB sköter sotning på uppdrag av kommunen.

Sotningsverksamheten består av två olika saker: sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. Det är kommunen som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll görs, men det är Kristianstads Sotnings AB som sköter uppgifterna för kommunens räkning.  Du kan ansöka om att få lov att sota själv. Det gör du hos Räddningstjänsten. 

Det är Kristianstads Sotnings AB som sköter sotning och brandskyddskontroll för kommunens räkning. Om du har frågor som gäller sotning och brandskydd, ska du i första hand kontakta Kristianstads Sotnings AB.

Sotning

Rengöring eller sotning handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen, så kallad soteld.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika brand. Kontrollen innebär att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper prövas ur brandskyddssynpunkt och att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.