Hälsoskydd

Hälsoskyddsarbete handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar. Det kan till exempel röra sig om problem med buller, radon, fukt, mögel eller dålig ventilation. Om du upplever problem som du känner kan vara en hälsorisk har du möjlighet att lämna in ett klagomål till kommunen.

Kommunen ansvarar för tillsynen över hälsoskyddet i miljölagen - miljöbalken. Målsättningen med tillsynen är att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Fokus ligger på boendemiljö och på lokaler som är tillgängliga för allmänheten. Det innebär att vi arbetar med tillsyn på bland annat bostäder, skolor, bad och idrottsanläggningar och hotell. En viktig del är också att kontrollera verksamheter som kan sprida smitta om inte verktyg, nålar med mera sköts på rätt sätt. Detta gäller till exempel verksamheter med akupunktur, piercing, fotvård och tatuering. Vi arbetar också förebyggande med information och rådgivning.

I hälsoskyddsarbetet ingår också att leda allergikommittén. Allergikommittén tar fram riktlinjer och förslag på arbetssätt för kommunala förvaltningar.

Anmäla hälsorisker (klagomål)

Vänd dig i första hand till den som orsakar störningen och berätta om de problem som du upplever. I många fall kan problemen lösas direkt. Om detta inte hjälper kan du vända dig till miljö- och hälsoskyddsavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att miljö- och hälsoskyddsavdelningen ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en hälsorisk.

Enligt miljöbalken (9 kap. 3 §) innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig".

Enligt miljöbalken är fastighetsägaren/verksamhetsutövaren skyldig att vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Klagomål kan lämnas anonymt. Det är dock bra om du uppger vem du är eftersom vi kan komma att behöva kontakta dig för mer uppgifter i ärendet. Om du anmäler anonymt innebär det också att du inte automatiskt kan ta del av handläggningen eller överklaga beslut i ärendet. Många ärenden blir även svårare att handlägga om de är anonyma.

Klagomål behöver inte vara skriftliga utan kan lämnas muntligt eller via e-post. Du kan också anmäla anonymt via e-tjänsten. Det kostar ingenting för dig att lämna ett klagomål. Däremot kan den som orsakar olägenheten debiteras en avgift för tillsyn enligt miljöbalken, om klagomålet skulle vara befogat.

Nedan följer några av de problem som inte handläggs av miljö- och hälsoskyddsavdelningen:

Ovårdad tomt

Hanteras av bygglovsavdelningen. Kontakta medborgarcenter på telefon: 044-13 50 00

Arbetsmiljöfrågor

Kontakta Arbetsmiljöverket på telefon: 010-730 90 00

Bristande renhållning av gator, torg och parker

Hanteras av tekniska förvaltningen. Kontakta medborgarcenter på telefon: 044-13 50 00

Klagomål på sliten boendemiljö (i lägenheter eller på uteplatser)

Kontakta fastighetsägaren

Krav på ekonomisk kompensation för störningar

Kontakta värd eller hyresnämnd (om du bor i hyreslägenhet)

Bristande djurhållning

Kontakta Länsstyrelsens djurskyddsenhet

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.