Vård och omsorg specialisering

Kurskod:VADVAD00S, 100 poäng

Kursens innehåll

Ämnet vård och omsorg specialisering möjliggör en fördjupning inom ett valt kunskapsområde. En specialisering inom vård och omsorg kan ske inom ett flertal olika kunskapsområden, till exempel inom funktionshinderområdet, gerontologi, hälso- och sjukvård, omvårdnad, social omsorg eller psykiatri.

I kursen får du fördjupa dina kunskaper inom ett valt kunskapsområde. Du kommer att utveckla din förmåga att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa, ohälsa och funktionsförmåga. Du kommer få möjlighet att planera och genomföra vård- och omsorgsarbete inom valt kunskapsområde på ett hygieniskt, ergonomiskt och yrkesetiskt sätt med fokus på helhetssyn utifrån brukares eller patienters livssituation.

Du kommer också få möjlighet att utveckla kunskaper om och få förståelse av utvecklingsbehov och kvalitetsarbete inom vård och omsorg. Dessutom kommer du att utveckla din förmåga att kommunicera och samarbeta med andra på ett yrkesetiskt sätt, utveckla kunskaper om och din förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar området.

Undervisningen ska också stimulera dig till problemlösning och handlingsberedskap samt utveckla din förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.

Studieform/upplägg

 • Kursen är lektionsbaserad om den läses i yrkespaketet och kan då komma att bedrivas både digitalt och på plats.
 • Läser du kursen fristående bedrivs den på distans.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på de lektioner/handledningstillfällen som erbjuds.
 • Kursen pågår under 20 veckor.

Examinationer

Du kommer att få möjlighet att synliggöra  dina kunskaper skriftligt i ett fördjupningsarbete och i praktisk verksamhet där du ska synliggöra dina kunskaper inom valt kunskapsområde.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Kursen bygger på någon eller några av kurserna Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, Gerontologi och geriatrik, Hälso- och sjukvård 2, Omvårdnad 2, Psykiatri 2 eller Social omsorg 2.

Övrigt

Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

I kursen Vård och omsorg vid specialisering eftersträvar vi en dialog mellan lärare och kursdeltagare där vi tillsammans utvecklar arbetsformer och kursupplägg samt förbereds inför framtida arbete där kommunikation är en förutsättning.

Kursen kräver praktisk tillämpning och om kursen läses som fristående kurs krävs det att du redan har en arbetsplats att utföra uppgifter kopplade till kursen på. Läser du kursen inom yrkespaketet omfattas den av en APL.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.