Lyckas med dina studier

Utbildningen på komvux motsvarar den som elever får i grundskolan och på gymnasiet, men innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna.

Att studera på Vuxenutbildningen

På Vuxenutbildningen är studierna mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar färre, vilket betyder att du som student får arbeta mer självständigt och ta mer ansvar för dina studier. I vilken takt du vill studera och antalet ämnen som du vill kombinera bestämmer du tillsammans med en Studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig också att upprätta en individuell studieplan som du sedan följer under studierna.

Att läsa på distans

Glad man vid datorEn distanskurs är perfekt för dig som vill kunna studera när och var du vill. Innehållsmässigt är det ingen skillnad mellan att läsa distans eller lektionsbundet. Alla kurser bygger på det centrala innehållet samt kunskapskraven i ämnesplanen (www.skolverket.se).

Eget ansvar, egen dator och lärares stöd

För att lyckas med studierna krävs disciplin. Du behöver exempelvis kunna läsa dig till instruktioner och ta egna initiativ. Det krävs också viss datorvana och att du har tillgång till egen dator eller surfplatta. På Vuxenutbildningen arbetar många kompetenta lärare som hjälper dig vid behov. Du får personlig feedback och har direktkontakt med din lärare och dina kurskamrater via lärplattformen. Det mesta av kommunikationen mellan lärare och elev sker i vår lärplattform Google Classroom.

I många kurser finns det inplanerade obligatoriska träffar. Antalet träffar varierar från kurs till kurs men du får veta i god tid när du måste komma till skolan. Vissa kurser har inga obligatoriska träffar.

Alla elever får en e-postadress på Google samt ett antal verktyg som kan användas i skolarbetet. Skolan ger inloggning till det som kallas för G Suite for Education. Det är viktigt att ofta (flera gånger i veckan) vara inne i lärplattformen för att ta del av viktig information.

Studieteknik

Koncentrerad kvinna vid datorFör att lyckas med studierna är det viktigt att du använder dig av en god studieteknik. Längst ner på den här sidan hittar du dokument som ger dig information och tips om hur du kan lägga upp din egen studieteknik på ett bra sätt.

Handledning

På Vuxenutbildningen eftersträvar vi flexibilitet, vi vill att du ska lyckas med dina studier! Handledning kan ske på många olika sätt. Hur, var och när handledning kan ske varierar mellan olika ämnen och lärare. I vissa fall innebär det att handledningstid läggs ut i schemat, i vissa fall att du meddelar din lärare via mejl. Handledning kan också göras via videokonferens. Det är viktigt att komma överens om handledningstider med den/de lärare just du har.

Studieaktivitet

På Komvux är det centrala att du visar studieaktivitet, det vill säga att du visar för din lärare att du deltar i undervisningen och gör progression i ditt lärande. Beroende på individuell studieplan kan det se olika ut för olika elever. Följande grundregel gäller:

1 § Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektorn får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Svensk författningssamling 2011:1108.

Sjukdom ska styrkas med läkarintyg. Obs! Försäkringskassans blankett Läkarintyg för sjukpenning ska användas! (blankettnummer FK7804).

För ledighet gäller:

3 § Rektorn får bevilja en elev ledighet från utbildningen för enskilda angelägenheter.

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Svensk författningssamling 2011:1108.

Fusk

På Vuxenutbildningen i Kristianstad accepterar vi inte någon form av fusk. Du är skyldig att hålla dig informerad om vad som gäller. Fusk är en form av bedrägeri som i värsta fall kan leda till avstängning.

Vad är fusk?

Fusk är när någon försöker vilseleda lärare när denne ska bedöma studieresultat, oavsett om det handlar om prov, inlämningsuppgifter, redovisningar eller laborationer.

Vad ska du tänka på för att undvika fusk?

 • Att alltid följa lärarens anvisningar om tillåtna hjälpmedel.
 • Att alltid ange källan när du hämtar information från böcker/internet.
 • Att alltid författa inlämningsuppgifter själv.
 • Att fråga läraren om du är osäker på vad som är tillåtet.

Vad är plagiat?

Plagiat är en speciell form av fusk. Att använda andras arbeten, helt eller delvis, och få dem att framstå som ens eget, kallas att plagiera. Även om du byter ut vissa ord i en mening / kopierar delar av olika meningar för att sätta ihop dem till en ny sådan, räknas det som plagiat.

Lär dig vilka regler som gäller när du ska använda dig av andras texter. Du måste vara noga med att tydligt visa vad som är dina egna idéer och formuleringar och vad du har hämtat från annat håll. Detta gäller både material från böcker och från internet.

Fråga alltid din lärare om du får återanvända något du har skrivit tidigare.

Vad händer om du fuskar?

Om en lärare misstänker att en elev har försökt att fuska, ska en anmälan om detta lämnas till skolans rektor för vidare utredning. Enligt förordningen får skolan vidta disciplinära åtgärder mot elever som fuskar vilket kan leda till avstängning. Avstängningen kan i sin tur leda till återbetalning till CSN.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.