Skolskjuts

För elever som behöver skolskjuts och som åker på de ordinarie skolskjutsturerna behöver vårdnadshavare inte ansöka om skolskjuts. Ordinarie turer visas på kartan för skolskjutsturer. De som bor utanför ordinarie sträckor och är skolskjutsberättigade kan kontakta oss.

Skolskjuts för grundskoleelever

Utförlig text kring regler för skolskjuts i Kristianstads kommun ses i det fastställda skolskjutsreglementet som ses nederst på denna sida.

Du som vårdnadshavare behöver inte ansöka om skolskjuts där ordinarie skolskjutstur går om eleven är skolskjutsberättigad. Ordinarie turer visas på kartan för skolskjutsturer. Om du bor utanför ordinarie sträckor kan du kontakta transportavdelningen. Använd kartan för skolskjutsturer om du vill se turerna för grundskolans skolskjutsar.

Karta för skolskjutsturer

För att en elev ska ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan hem och skola vara minst:

 • 2 000 m för åk F - 1
 • 2 500 m för åk 2 - 3
 • 3 000 m för åk 4 - 6
 • 4 000 m för åk 7 - 9

Eleverna hämtas inte vid hemmet:

 • elev i åk F - 1 kan få ta sig fram 2 000 m till en hållplats
 • elev i åk 2 - 3 får ta sig fram 2 500 m
 • övriga 3 000 m

Eventuella störningar i skolskjutstrafikens morgonturer meddelas genom P4 Radio Kristianstad och på kristianstad.se. 

Skolskjuts vid växelvis boende för elever på grundskola

Elever som bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna kan ansöka om skolskjuts. Tänk på att det bara går att ansöka för elever på grundskola. Båda föräldrarna måste vara folkbokförda i Kristianstads kommun och en av vårdnadshavarna ska bo i det aktuella upptagningsområdet.

Även vid tidigare beviljad skolskjuts ska ny ansökan göras inför nytt läsår. Ansökan ska göras under perioden 1 april - 31 maj för garanterad skolskjuts vid skolstart. Ansökningar efter denna period innebär handläggningstid på fyra veckor. Handläggning sker inte under veckorna 28-31. 

E-tjänsten för skolskjuts vid växelvis boende kräver att båda vårdnadshavarna ska signera ansökan. Ett mejl med signering skickas till den vårdnadshavare som inte gör själva ansökan. Tänk på att signeringen kan ta upp emot 1-2 minuter. Vänta kvar tills du har fått bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. 
Har ni inte tillgång till e-tjänsten eller att båda vårdnadshavarna kan ej signera, då går det bra att ansöka via blankett: Ansökan, Skolskjuts vid växelvis boende

Skolskjuts för elever i grundsärskola och gymnasiesärskola

Enligt skollagen är varje kommun skyldig att vid utformning av sin grund- och gymnasiesärskola beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna. Inom grundsärskolan gäller samma regler som för grundskola, Skollagen 11, kap 31-32 samt 39 § avseende fristående huvudmän. Beträffande gymnasiesärskola har elever vid behov rätt till kostnadsfri skolskjuts om de går i en kommunal gymnasiesärskola i hemkommunen, enligt Skollagen 19 kap 20-21 §.

Ansökan

Inför varje nytt läsår skall berörda vårdnadshavare och elever informeras om hur skolskjuts genomförs till den aktuella skolan. Ansökan om skolskjuts alternativ resebidrag skall ske genom fysisk blankett som tillställs Gemensam service, fordons- & transportenheten.

Ansökan för läsåret 2021/2022 skall göras mellan 26 april – 4 juni. Ansökningar efter denna period innebär handläggningstid på fyra veckor.

Grund- och gymnasiesärskola: Skolskjuts, ansökan skickas till Gemensam service, fordons- & transportenheten, 291 80 Kristianstad.

De vårdnadshavare/elever som har skolskjuts läsåret 2020/2021 behöver inte förnya sina ansökningar ifall de går kvar på samma skola.

Beslut tas på delegation av transportchefen i samråd med ansvarig rektor på berörd skola. (beräknad handläggningstid 3-4 veckor). Ingen handläggning sker under perioden vecka 28-31

Fritidshem och lov

Kommunen är inte skyldig enligt lag att transportera särskolans elever till och från fritidshem. Kristianstads kommun har dock valt att erbjuda skjuts till och från fritidshem om det ersätter den lagstadgade skolskjutsen. Det är transportchef som i samråd med rektor beslutar om vilka turer som ska köras i syfte att nå största möjliga samordning.

Vid lov och i de fall ovan erbjudna transporter till och från fritidshem inte passar vårdnadshavarnas önskemål, bör vårdnadshavarna söka färdtjänst. Färdtjänst sökes via Skånetrafiken och handläggningstiden är 1-4 veckor.

Direkt till Skånetrafikens webbsida om färdtjänst

Om man flyttar eller väljer fristående skola

Kommunen är inte skyldig att ge skolskjuts om man väljer att gå i en annan grundskola än den kommunen annars skulle ha placerat dem i. Här avses den skola som omfattas av den s.k. närhetsprincipen. Detta innebär att en elev har rätt att gå i en skolenhet nära hemmet eller, om ingen skolenhet finns inom skolskjutsavståndet från folkbokföringsadressen, på en skolenhet dit skolskjuts går.

Om man flyttar kan rätten till skolskjuts upphöra om man väljer att eleven ska gå kvar i den gamla skolan. Detta är om den gamla skolan ligger så långt från den nya folkbokföringsadressen att den inte är den skola som eleven skulle ha placerats i efter flytten om vårdnadshavaren inte gjort något aktivt val.

Skyldigheten omfattar inte heller elever som väljer att gå i en fristående skola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter skall kommunen anordna skolskjuts även i dessa fall.

Regler och lagar om skolskjuts

För information om regler och lagstiftning kring skolskjutsverksamheten, se vårt skolskjutsreglemente.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.